ἥδομαι

Validation

Yes

Word-form

ἕδνα

Transliteration (Word)

hednon

Transliteration (Etymon)

hēdomai

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Peri pathôn (suppl.), Lentz III/2, p. 240-241

Ed.

A. Lentz, Grammatici graeci vol. 3/2, Leipzig 1870

Quotation

ἕδνα τὰ πρὸ τοῦ γάμου ὑπὸ τοῦ νυμφίου διδόμενα δῶρα τῇ νύμφῃ. παρὰ τὸ ἥδω τὸ εὐφραίνω ἥδανον καὶ συγκοπῇ καὶ συστολῇ ἕδνον. ἥδονται γὰρ τούτοις οἱ γαμούμενοι

ἕδρα

Validation

Yes

Word-form

ἕδνα

Transliteration (Word)

hednon

Transliteration (Etymon)

hedrā

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, epsilon p. 57

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ἔδνον. παρὰ τὸ ἥσω ἡδανὸν ἐστὶ, καὶ ἀποβολῇ τοῦ α ἡδνὸν καὶ ἔδνον. ἥδονται γὰρ τούτοις αἱ γαμούμεναι. ἢ παρὰ τὸ ἔζω. ἔδω ἔδομαι, ἐδονὸν καὶ ἔδνον, παρὰ τὸ αἴτιον εἶναι τοῦ παρέζεσθαι, καὶ παραμένειν τὴν νύμφην τῷ νυμφίῳ