ῥᾴδιος + χέω

Validation

Yes

Word-form

βραχύς

Transliteration (Word)

brakhus

Transliteration (Etymon)

րհաիդիոս + kheō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, beta, p. 286

Ed.

E. de Stefani, Etymologicum Gudianum 1 , Leipzig 1909

Quotation

Βραχύς· σημαίνει τὸν μικρόν· γίνεται δὲ παρὰ τὸ ῥᾷον χεῖσθαι

βάλλω

Validation

Yes

Word-form

βραχύς

Transliteration (Word)

brakhus

Transliteration (Etymon)

ballō

Author

Heraclides Ponticus the Younger

Century

1 AD

Source

Etym. Genuinum

Ref.

Etym. Genuinum beta 243

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Βραχύς· κατὰ τροπὴν τοῦ λ εἰς ρ· παρὰ γὰρ τὸ ἀποβεβλῆσθαι μέρος καὶ ἐλάσσονα γενέσθαι εἴρηται. οὕτως Ἡρακλείδης, ὥς φησιν Ὠρίων