ἀρά

Validation

Yes

Last modification

Sat, 06/05/2021 - 18:17

Word-form

ἀρρήν

Transliteration (Word)

arēn

Transliteration (Etymon)

arā

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha p. 14

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ἄῤῥην, τὸ πρόβατον, παρὰ τὸ ἀρῶμαι· τὸ εἰς θυσίαν καὶ εὐχὴν ἐπιτήδειον. κατὰ δὲ ἀποβολὴν ῥήν, καὶ σύνθετον πολύῤῥην. ἡ δὲ γενικὴ ἀῤῥῆνος καὶ συγκοπῇ ἀρνός. τὸ δὲ ἀρᾶσθαι ἐπὶ τοῦ εὔχεσθαι