ἀγή

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 15:10

Word-form

ἀκμή

Transliteration (Word)

akmē

Transliteration (Etymon)

agē

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, alpha, p. 66

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Ἀκμάζω· παρὰ τὸ ἀκμή, ὃ σημαίνει τὴν ἡλικίαν· τὸ δὲ ἀκμή παρὰ τὸ ἄγω ἀγή καὶ πλεονασμῷ τοῦ κ ἀκμή κατὰ μετάθεσιν.

ἀκή

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 15:11

Word-form

ἀκμή

Transliteration (Word)

akmē

Transliteration (Etymon)

akē

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 14

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

 Ἀκμή, παρὰ τὸ ἀκὴ, καὶ πλεονασμῷ τοῦ μ, ἀκμή

ἀ + κάμνω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 15:11

Word-form

ἀκμή

Transliteration (Word)

akmē

Transliteration (Etymon)

a- + kamnō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fragmenta 35

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, alpha p. 20

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon. Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

ἀκμή· παρὰ τὸ κμῶ, ὅ ἐστιν ἀπὸ τοῦ κάμω συγκοπέν, καὶ μετὰ τῆς α στερήσεως ἀκμή· ἡ μὴ κάμνουσα ταχέως