βοάω

Validation

No

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 14:55

Word-form

βοῦς

Transliteration (Word)

bous

Transliteration (Etymon)

boaō

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Παρεκβολαὶ τοῦ μεγάλου ῥήματος p. 6

Ed.

J. La Roche, Παρεκβολαὶ τοῦ μεγάλου ῥήματος ἐκ τῶν Ἡρωδιανοῦ [Programm Akad. Gymn. Vienna. 1863]

Quotation

πάντα τὰ τῆς τρίτης συζυγίας τῶν περισπωμένων ῥήματα τῷ ω παραλήγεται κατὰ τὸν μέλλοντα, χωρὶς τοῦ ὀμῶ ὀμόσω, ἀρῶ ἀρόσω, βοόω βοόσω, ἐξ οὗ καὶ βοῦς.

βοή + ἐΰς

Validation

No

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 15:20

Word-form

βοῦς

Transliteration (Word)

bous

Transliteration (Etymon)

boē + eüs

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 291

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

Ἠὺς βοὴν βοῦς καὶ βοᾷ λίαν μέγα 

βου-

Validation

Yes

Word-form

βοῦς

Transliteration (Word)

bous

Transliteration (Etymon)

bou-

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e codice regio 2610), beta p. 177

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

Βοῦς· διὰ τὸ βίαιον τῆς δυνάμεως

βόσκω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 15:20

Word-form

βοῦς

Transliteration (Word)

bous

Transliteration (Etymon)

boskō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

Fragmenta 70

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976:

Source

Etym. Gudianum

Ref.

Etym. Gudianum, beta, p. 276

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

βοῦς· παρὰ τὸ βῶ δηλοῦν τὸ τρέφω, οὗ ὁ μέλλων βόσω καὶ βόσις, ἡ τροφή, ὡς ἀρόσω ἄροσις· ἀφ’ οὗ βοτήρ, ὡς ἀροτήρ· βοῦς οὖν τὸ ζῷον ἀπὸ τοῦ τρέφεσθαι ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ