ὕω

Validation

Yes

Last modification

Mon, 10/31/2022 - 18:30

Word-form

ὕδωρ

Transliteration (Word)

hudōr

Transliteration (Etymon)

huō

Author

Apollonius Dyscolus

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

De constructione 1, p. 3 Uhlig

Ed.

J. Lallot, De la construction [Histoire des doctrines de l'Antiquité classique 19], Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1997

Quotation

Φαμὲν οὕτως· τὸ ὕδωρ τῷ δ πλεονάζει, τοῦ ὕειν ἐγκειμένου

ὕω + δρόσος

Validation

No

Last modification

Mon, 10/31/2022 - 18:30

Word-form

ὕδωρ

Transliteration (Word)

hudōr

Transliteration (Etymon)

huō + drosos

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Id.

Ref.

Etymologica nominum 45

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

Ὕει δρόσον ῥέουσαν ὁ κρατῶν ὕδωρ