ἀ- + μένος

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/31/2021 - 14:28

Word-form

ἀμνός

Transliteration (Word)

amnos

Transliteration (Etymon)

a- + menos

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

De prosodia catholica, Lentz III/1, p. 174

Ed.

A. Lentz, Grammatici graeci vol. 3/1, Leipzig, 1870

Quotation

τὸ δὲ ἀμνός ὀξύνεται. ἀπὸ γὰρ τοῦ α καὶ ἐπιθετικώτερον· ἄμενος γὰρ παρὰ τὸ μὴ ἔχειν μένος

ἀ- + μνόος

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/31/2021 - 14:27

Word-form

ἀμνός

Transliteration (Word)

amnos

Transliteration (Etymon)

a- + mnoos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 19

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

Ἀμνός, στερητικὸν τοῦ α ἔγκειται. ὁ ἐκ τοῦ μνοῦ μεταβεβηκώς. μνοῦς δὲ λέγεται ἡ μαλακὴ θρὶξ ἡ ἐκ γενετῆς παντὸς ζώου