ἅμα + ἕλκω

Validation

Yes

Word-form

ἀμέλγω

Transliteration (Word)

amelgō

Transliteration (Etymon)

hama + helkō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 628

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἀμέλγω· παρὰ τὸ ἅμα ἕλκειν