ἕπομαι

Validation

Yes

Last modification

Thu, 04/18/2024 - 09:00

Word-form

ἀνεψιός

Transliteration (Word)

anepsios

Transliteration (Etymon)

hepomai

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

De prosodia catholica, Lentz III/1, p. 124

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci vol. 3/1, Leipzig, 1870

Source

Arcadius

Ref.

De prosodia catholica (epitome), p. 45

Ed.

S. Roussou, Pseudo-Arcadius' Epitome of Herodian's De Prosodia Catholica, Oxford: Oxford University Press, 2018

Quotation

(Arcadius) Προπαροξύνεται… Ἔτι καὶ τὰ ἀπὸ μέλλοντος γινόμενα· ὀρθώσομαι ὀρθώσιος, ἀσπάσομαι ἀσπάσιος, φυλάξομαι φυλάξιος. τὸ μέντοι πλήσω πλησίος καὶ τὸ δέξομαι δεξιός καὶ ἕψομαι ἀνεψιός.

ἀνάπτω

Validation

Yes

Last modification

Thu, 04/18/2024 - 09:20

Word-form

ἀνεψιός

Transliteration (Word)

anepsios

Transliteration (Etymon)

anaptō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha p. 28

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

Ἀνεψιός, παρὰ τὸ ἀνῆφθαι· ὁ ἄνωθεν συνημμένος εἰς συγγένειαν