ἀνήρ + πούς

Validation

Yes

Word-form

ἀνδράποδον

Transliteration (Word)

andrapodon

Transliteration (Etymon)

anēr + pour

Author

Diogenes Laertius

Century

3 AD

Source

Idem

Ref.

Vitae philosophorum 6.67

Ed.

H.S. Long, Diogenis Laertii vitae philosophorum, 2 vols., Oxford: Clarendon Press, 1964

ἀνήρ + ἀποδίδωμι

Validation

Yes

Word-form

ἀνδράποδον

Transliteration (Word)

andrapodon

Transliteration (Etymon)

anēr + apodidōmi

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 823

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

Quotation

Ἀνδράποδον· δοῦλος· παρὰ τὸ ἀποδόσθαι· ἢ παρὰ τὴν πέδην, ὃ σημαίνει τὸν δεσμόν, ἐπειδὴ τοῖς αἰχμαλώτοις † καὶ τοῖς γε δραπετεύουσι † πέδας περιβάλλουσιν 

ἀνήρ + πέδη

Validation

Yes

Word-form

ἀνδράποδον

Transliteration (Word)

andrapodon

Transliteration (Etymon)

anēr + pedē

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 823

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

Quotation

Ἀνδράποδον· δοῦλος· παρὰ τὸ ἀποδόσθαι· ἢ παρὰ τὴν πέδην, ὃ σημαίνει τὸν δεσμόν, ἐπειδὴ τοῖς αἰχμαλώτοις † καὶ τοῖς γε δραπετεύουσι † πέδας περιβάλλουσιν