ἄνω + ἵστημι

Validation

Yes

Word-form

ἄστυ

Transliteration (Word)

astu

Transliteration (Etymon)

anō + histēmi

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, alpha 169

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2. Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

ἄστυ: παρὰ τὸ ἄνω ἵστασθαι· οἱ γὰρ ἀρχαῖοι ἐφ’ ὑψηλοῦ τόπου τὰς πόλεις ᾠκοδόμουν

ἵστημι

Validation

Yes

Word-form

ἄστυ

Transliteration (Word)

astu

Transliteration (Etymon)

histēmi

Author

Philochorus

Century

4-3 BC

Reference

Jacoby fr. 3b, 328, F, 2a

Edition

F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker (FGrH) #328, Leiden: Brill, 1923-1958

Source

Stephanus of Byzantium

Ref.

Ethnica (epitome) p. 139

Ed.

A. Meineke, Stephan von Byzanz. Ethnika, Berlin: Reimer, 1849

Quotation

ἄστυ· ἡ κοινῶς πόλις. διαφέρει δέ, ὅτι τὸ μὲν κτίσμα δηλοῖ, ἡ δὲ πόλις καὶ τοὺς πολίτας. ἐκλήθη δὲ ἄστυ, ὡς Φιλόχορος [ι]α Ἀτθίδος, διὰ τὸ πρότερον νομάδας καὶ σποράδην ζῶντας τότε συνελθεῖν καὶ στῆναι ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὰς κοινὰς οἰκήσεις, ὅθεν οὐ μετανεστήκασιν.