μήν

Validation

Yes

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 17:00

Word-form

μήνη

Transliteration (Word)

mēnē

Transliteration (Etymon)

mēnē

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 120

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 1842: 1-192.

Quotation

Σκοτομήνη, παρὰ τὸ σκότος καὶ τὸ μήνη, ἡ σελήνη, τὸ δὲ σκότος παρὰ τὸ σχέθω, τὸ κωλύω, τὸ δὲ μήνη παρὰ τὸ μειοῦσθαι καὶ ἐκλείπειν, ἢ παρὰ τὸ μὴν μηνός· τοῦτο παρὰ τὸ μένω, τὸ ἐπιμένω

μῆνις

Validation

Yes

Word-form

μήνη

Transliteration (Word)

mēnē

Transliteration (Etymon)

mēnis

Author

Etym. Parvum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Parvum, mu 53

Ed.

R. Pintaudi, Etymologicum parvum quod vocatur, Milan: Istituto Editoriale Cisalpino, 1973

Quotation

Μήνη· ἀπὸ τοῦ μὴν μηνός, ἢ ἀπὸ τοῦ μήνις· αὕτη γὰρ τὸ πάθος αὐξάνουσα διὰ τῆς ὑποστακτικῆς ὑπάρξεως

μή + μένω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 17:00

Word-form

μήνη

Transliteration (Word)

mēnē

Transliteration (Etymon)

mē + menō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, mu p. 102

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig; Weigel, 1820

Quotation

Μήνη. ἡ σελήνη. ἀπὸ τοῦ μὴ μένειν ἐν τῷ αὐτῷ, ἀλλὰ ποτὲ μὲν μειοῦσθαι, ποτὲ δὲ αὔξεσθαι