δεσπόζω

Validation

Yes

Word-form

δεσπότης

Transliteration (Word)

despotēs

Transliteration (Etymon)

despozō

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Etym. Gudianum

Ref.

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 300

Ed.

A. Lentz, Grammatici Græci. Vol. III/1 et III/2 : Herodiani technici reliquiae. Leipzig, 1867-1870

Quotation

Δεσπότης· παρὰ τὸ δεσπόζω ὁ μέλλων δεσπόσω, δεδέσποκα, δεδέσποσμαι, τὸ τρίτον δεδέσποσται καὶ ἐξ αὐτοῦ δεσποστής, καὶ τῇ ἐλλείψει τοῦ ς ἀνεβιβάσθη ὁ τόνος

δέος + ποιέω

Validation

Yes

Last modification

Tue, 08/10/2021 - 11:37

Word-form

δεσπότης

Transliteration (Word)

despotēs

Transliteration (Etymon)

deos + poieō

Author

Philo of Alexandria

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Quis rerum divinare heres sit 23

Ed.

P. Wendland, Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 3, Berlin: Reimer, 1898 (repr. Berlin: De Gruyter, 1962)

Quotation

δεσπότης δὲ παρὰ τὸν δεσμόν, ἀφ’ οὗ τὸ δέος οἶμαι—ὥστε τὸν δεσπότην κύριον εἶναι καὶ ἔτι ὡσανεὶ φοβερὸν κύριον, οὐ μόνον τὸ κῦρος καὶ τὸ κράτος ἀνημμένον ἁπάντων, ἀλλὰ καὶ δέος καὶ φόβον ἱκανὸν ἐμποιῆσαι

δεσμός

Validation

Yes

Last modification

Mon, 11/15/2021 - 14:20

Word-form

δεσπότης

Transliteration (Word)

despotēs

Transliteration (Etymon)

desmos

Author

Philo of Alexandria

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Quis rerum divinare heres sit 23

Ed.

P. Wendland, Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 3, Berlin: Reimer, 1898 (repr. Berlin: De Gruyter, 1962)

Quotation

δεσπότης δὲ παρὰ τὸν δεσμόν, ἀφ’ οὗ τὸ δέος οἶμαι—ὥστε τὸν δεσπότην κύριον εἶναι καὶ ἔτι ὡσανεὶ φοβερὸν κύριον, οὐ μόνον τὸ κῦρος καὶ τὸ κράτος ἀνημμένον ἁπάντων, ἀλλὰ καὶ δέος καὶ φόβον ἱκανὸν ἐμποιῆσαι.