μάχη + χαίρω

Validation

Yes

Word-form

μάχαιρα

Transliteration (Word)

makhaira

Transliteration (Etymon)

makhē + khairō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 150

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 1842: 1-192.

Quotation

μάχαιρα, παρὰ τὸ ἀεὶ μαχαίρειν (μάχῃ χαίρειν), ἢ παρὰ τὸ ἐν τῇ μάχῃ αἴρεσθαι

αἷμα + χέω

Validation

Yes

Word-form

μάχαιρα

Transliteration (Word)

makhaira

Transliteration (Etymon)

aima + kheō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, mu, p. 381-382

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Μάχαιρα, διὰ τὸ μάχεσθαι ῥᾷον· […] ἢ παρὰ τὸ μάχῃ χαίρειν· ἢ ὅτι αἷμα χέει· ἢ παρὰ τὸ τοῖς αἵμασι χαίρειν· ἢ παρὰ τὸ εἰς μάχην αἴρεσθαι καὶ λαμβάνεσθαι· ἢ διὰ τὸ χέειν αὖθις τὸ αἷμα

αἷμα + χαίρω

Validation

Yes

Last modification

Sat, 09/16/2023 - 13:35

Word-form

μάχαιρα

Transliteration (Word)

makhaira

Transliteration (Etymon)

haima + khairō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. regio 2610), p. 180

Ed.

G.H.K. Koës, Orionis Thebani etymologicon (ed. F.G. Sturz), Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 173-184

Quotation

Μάχαιρα· διὰ τὸ χαίρειν τοῖς αἵμασιν

μάχη + ἀείρω

Validation

Yes

Word-form

μάχαιρα

Transliteration (Word)

makhaira

Transliteration (Etymon)

makhē + aeirō

Author

Zenodorus

Century

1 BC

Source

Idem

Ref.

Peri sunētheiās p. 255

Ed.

E. Miller, "Opuscules divers", Lexica Graeca Minora, 1965.

Quotation

Μάχαιρα, συνήθως μὲν ἐπὶ τοῦ πολεμιστηρίου, παρὰ τὸ εἰς μάχην αἴρεσθαι