ἀνύω

Validation

Yes

Word-form

ἄνεμος

Transliteration (Word)

anemos

Transliteration (Etymon)

anuō

Author

Apollodorus of Athens

Century

2 BC

Reference

fr. 237d

Edition

K. Müller, Fragmenta historicorum Graecorum (FHG) 1, Paris: Didot, 1853

Source

Epimerismi homerici

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, alpha 260

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2, Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

Ἀνέμοιο (Il. ζ, 346)· ὄνομα προσηγορικὸν ἀπὸ ῥήματος. Ἀπολλόδωρος παρὰ τὸ ἀνύειν· ὁ δὲ ποιητὴς παρὰ τὸ ἀεῖν

ἄημι

Validation

Yes

Word-form

ἄνεμος

Transliteration (Word)

anemos

Transliteration (Etymon)

aēmi

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos 56

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 1842: 1-192.

Quotation

 ἄνεμος, […] Παρὰ τὸ ἄω, τὸ πνέω, καὶ πλεονασμῷ τοῦ Ν, ἄνεμος, ἢ παρὰ τὸ νέμω, τὸ μερίζω, νέμος, καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ Α, ἄνεμος, ὃν οὐδεὶς δύναται μερίσαι

ἀ- + νέμω

Validation

Yes

Word-form

ἄνεμος

Transliteration (Word)

anemos

Transliteration (Etymon)

a- + nemō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos 56

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 1842: 1-192.

Quotation

Ἄνεμος: […] Παρὰ τὸ ἄω, τὸ πνέω, καὶ πλεονασμῷ τοῦ Ν, ἄνεμος, ἢ παρὰ τὸ νέμω, τὸ μερίζω, νέμος, καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ Α, ἄνεμος, ὃν οὐδεὶς δύναται μερίσαι

ἀ- + μένος

Validation

Yes

Word-form

ἄνεμος

Transliteration (Word)

anemos

Transliteration (Etymon)

a- + menos

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, alpha, p. 140

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Ἄνεμος· παρὰ τὸ ἄω, τὸ πνέω· ἢ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α ἄμενος, ὁ μὴ ἔχων δύναμιν, ἢ μετὰ τοῦ ἐπι⟦τατικοῦ α⟧, ὁ πάνυ ἔχων δύναμιν, ἐπὶ τοῦ ἐναντίου· ἢ ἀνάμενος, ὅτι ⟦μέν⟧ων πνεῖ

ἀ- + μένω

Validation

Yes

Word-form

ἄνεμος

Transliteration (Word)

anemos

Transliteration (Etymon)

a- + menō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha p. 12

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

Ἄνεμοι, οἱονεὶ ἀμενοί τινες, οἱ μὴ μένοντες, καὶ τροπῇ τοῦ ν εἰς μ ἄνεμοι· μᾶλλον δὲ μεταθέσει τοῦ στοιχείου· οἱ μὴ ἠρεμοῦντες, μηδὲ ἐν ταὐτῷ μένοντες.

Ἄνεμος· διὰ τὸ ἀναμένειν καὶ πάλιν φυσᾶν. (Etymologicum, Excerpta e cod. regio 2610, p. 176)