πίνω

Validation

Yes

Word-form

πόντος

Transliteration (Word)

pontos

Transliteration (Etymon)

pinō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 180

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 1842: 1-192.

Quotation

Πόντος: παρὰ τὸ πῶμι, πώσω, πέπωκα, πέπομαι, πέποσαι, πέποται· ἢ παρὰ τὸ πίνω, ὁ πίνων τοὺς κινδυνεύοντας· ἢ παρὰ τὸ πνέω, πνότος, καὶ μεταθέσει πόντος, ὁ καταπνεόμενος ὑπὸ τῶν ἀνέμων

πᾶς

Validation

Yes

Word-form

πόντος

Transliteration (Word)

pontos

Transliteration (Etymon)

pās

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, pi 117

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2], Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

πόντος: ὁ μὲν Φιλόξενος παρὰ τὸ πένεσθαι, τουτέστι καταπονεῖσθαι καὶ ἐνεργεῖν· οἱ δὲ παρὰ τὸ εἰσρεῖν αὐτὸν πάντας τοὺς ποταμούς, παρὰ τὴν παντός γενικήν. ἡμῖν δὲ δοκεῖ παρὰ τὸ πνέω πνότος, ἐξ οὗ αἱ πνοαί, καὶ πόντος ἐν ὑπερθέσει· Ὅμηρος· αἶψα δὲ πόντον ἵκανον ἀήμεναι

πνέω

Validation

Yes

Word-form

πόντος

Transliteration (Word)

pontos

Transliteration (Etymon)

pneō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Epimerismi, fr. 26; 1, XXVII Lentz

Source

Epimerismi homerici

Ref.

Epimerismi Homerici in Iliadem 1.318

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum Α pertinent [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.1], Berlin: De Gruyter, 1983: 55-256.

Quotation

πένοντο: ἔστι τὸ θέμα πένω, τὸ δηλοῦν τὸ ἐνεργῶ καὶ κάμνω, ἀφ’ οὗ πόνος καὶ κατὰ πλεονασμὸν τοῦ τ πόντος, καθ’ ὃν πεπόνηται τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος περὶ τὸν πλοῦν. πόνων οὖν ἐπώνυμος ὁ πόντος. οὕτω Φιλόξενος. Ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς ἐν τοῖς Ἐπιμερισμοῖς αὐτοῦ λέγει, ὅτι παρὰ τὸ πνέω γέγονε πνότος καὶ μεταθέσει τοῦ ο πόντος, ἀφ’ οὗ αἱ πνοαί· αἶψα δὲ πόντον ἵκανον ἀήμεναι (Il. 23.214)

πόνος

Validation

Yes

Word-form

πόντος

Transliteration (Word)

pontos

Transliteration (Etymon)

ponos

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 582

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, pi 134

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

πόντος· παρὰ τὸ πένω τὸ δηλοῦν τὸ ἐνεργῶ καὶ κάμνω, ἀφ’ οὗ πόνος καὶ κατὰ πλεονασμὸν τοῦ τ πόντος, καθ’ ὃν πεπόνηται τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος περὶ τὸν πλοῦν· πόνων οὖν ἐπώνυμος ὁ πόντος. οὕτω Φιλόξενος