δέω

Validation

Yes

Word-form

δημός

Transliteration (Word)

dēmos

Transliteration (Etymon)

deō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 265

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford 1848

Quotation

Δημός : Σημαίνει δύο· ὀξυτόνως, τὸ λῖπος· παρὰ τὸ δαίω, τὸ καίω, ὁ δεύτερος ἀόριστος, ἔδαον· δαμὸς καὶ δημὸς, τὸ καιόμενον ἐν ταῖς θυσίαις· ἢ δι’ 
οὗ καίονται αἱ θυσίαι· καυστικὸν γὰρ τὸ λῖπος […] Ἢ παρὰ τὸ δέω, τὸ δεσμῶ, δεμὸς καὶ δημὸς, κατὰ ἀντίφρασιν, τὸ εὐδιάλυτον.

δαίω

Validation

Yes

Word-form

δημός

Transliteration (Word)

dēmos

Transliteration (Etymon)

daiō

Author

Ptolemy of Ascalon

Century

1 AD

Source

Scholia vetera in Iliadem

Ref.

A Scholion Il. 8.240

Ed.

H. Erbse, Scholia græca in Homeri Iliadem (scholia vetera), Berlin, 1971-1982

Quotation

δημόν: Ἀρίσταρχος κατ’ ὀξεῖαν τάσιν ἐπὶ τοῦ λίπους· τὸ γὰρ ἐπὶ τοῦ πλήθους βαρύνει. οὕτως καὶ ὁ Ἀσκαλωνίτης λέγων τὸ μὲν παρὰ τὸ δέμας γεγενῆσθαι, οἱονεὶ σῶμά τι τυγχάνον, ἢ παρὰ τὸν δασμόν, τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ λίπους παρὰ τὸ δαίω· εὔκα<υ>στον γὰρ τὸ λίπος