ὅρος + ἄνω

Validation

Yes

Last modification

Mon, 10/31/2022 - 18:30

Word-form

οὐρανόν

Transliteration (Word)

ouranos

Transliteration (Etymon)

horos

Author

Aristotle

Century

4 BC

Source

Idem

Ref.

De mundo 400a Bekker

Ed.

W.L. Lorimer, Aristotelis qui fertur libellus de mundo, Paris: Les Belles Lettres, 1933

Quotation

(τόπος) ὃν ἐτύμως καλοῦμεν οὐρανὸν μὲν ἀπὸ τοῦ ὅρον εἶναι τὸν ἄνω

ὠρεῖν (ὠρεύειν)

Validation

Yes

Word-form

οὐρανόν

Transliteration (Word)

ouranos

Transliteration (Etymon)

ōrein vel ōreuein

Author

Cornutus

Century

1 AD

Source

quidam

Ref.

De natura deorum 1.1

Ed.

C. Lang, Cornuti theologiae Graecae compendium, Leipzig, 1881

Quotation

οὐρανός, ὦ παιδίον, περιέχει κύκλῳ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλατταν καὶ τὰ ἐπὶ γῆς καὶ τὰ ἐν θαλάττῃ πάντα καὶ διὰ τοῦτο ταύτης ἔτυχε τῆς προσηγορίας, οὖρος ὢν ἄνω πάντων καὶ ὁρίζων τὴν φύσιν· ἔνιοι δέ φασιν ἀπὸ τοῦ ὠρεῖνὠρεύειν τὰ ὄντα, ὅ ἐστι φυλάττειν, οὐρανὸν κεκλῆσθαι, ἀφ’ οὗ καὶ ὁ θυρωρὸς ὠνομάσθη καὶ τὸ πολυωρεῖν· ἄλλοι δὲ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὁρᾶσθαι ἄνω ἐτυμολογοῦσι

ὁράω

Validation

Yes

Word-form

οὐρανός

Transliteration (Word)

ouranos

Transliteration (Etymon)

horaō

Author

Achilles Tatius (Astron.)

Century

3 AD

Source

Idem

Ref.

Isagoga excerpta 5

Ed.

E. Maass, Commentariorum in Aratum reliquiae, Berlin: Weidmann, 1898 (repr. 1958)

Quotation

οὐρανὸς δὲ ἠτυμολόγηται, ἤτοι ἐπεὶ ὅρος παλαιός ἐστιν ἢ ἐπεὶ σφαιροειδὴς ὢν ἔνδοθεν αὑτοῦ ἡμᾶς οὐρεῖ, ὅ ἐστι φυλάσσει, ἢ ἐπεὶ ἀνώτατός ἐστι (τῶι δὲ ὅρωι τὸ ἄνω δηλοῦν Φρυγῶν ἴδιον, ὡς Νεοπτόλεμος ἐν ταῖς Φρυγίαις φωναῖς [Meineke Anal Al p. 360]) ἢ ἀπὸ τοῦ ὁρᾶσθαι ἢ ἀπὸ τοῦ ὀρούειν (κινεῖται γάρ) ἢ ἀπὸ τοῦ οὖρος εἶναι καὶ ἔσχατος ὅρος

ὀρούω

Validation

Yes

Word-form

οὐρανός

Transliteration (Word)

ouranos

Transliteration (Etymon)

orouō

Author

Achilles Tatius (Astron.)

Century

3 AD

Source

Idem

Ref.

Isagoga excerpta 5

Ed.

E. Maass, Commentariorum in Aratum reliquiae, Berlin: Weidmann, 1898 (repr. 1958)

Quotation

οὐρανὸς δὲ ἠτυμολόγηται, ἤτοι ἐπεὶ ὅρος παλαιός ἐστιν ἢ ἐπεὶ σφαιροειδὴς ὢν ἔνδοθεν αὑτοῦ ἡμᾶς οὐρεῖ, ὅ ἐστι φυλάσσει, ἢ ἐπεὶ ἀνώτατός ἐστι (τῶι δὲ ὅρωι τὸ ἄνω δηλοῦν Φρυγῶν ἴδιον, ὡς Νεοπτόλεμος ἐν ταῖς Φρυγίαις φωναῖς [Meineke Anal Al p. 360]) ἢ ἀπὸ τοῦ ὁρᾶσθαι ἢ ἀπὸ τοῦ ὀρούειν (κινεῖται γάρ) ἢ ἀπὸ τοῦ οὖρος εἶναι καὶ ἔσχατος ὅρος

ὁράω + νόος

Validation

Yes

Word-form

οὐρανός

Transliteration (Word)

ouranos

Transliteration (Etymon)

horaō + noos

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, omicron, p. 441-442

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 229-584

Quotation

Οὐρανὸς, ὁρᾶται νοερῶς· ἢ παρὰ τὸ ὁρῶ τὸ φυλάσσω· ἢ οὐρανὸς τοῦτ’ ἔστιν ὅρασις νοῦ· ἢ διὰ τὸ ὁρᾶσθαι ἄνω, ἡ ὅρασις ἄνω κειμένη· ἢ παρὰ τὸ ὁρῶ τὸ βλέπω, ὁ πᾶσιν ὁρώμενος ἤτοι φαινόμενος, ὁρανὸς καὶ ἐν πλεονασμῷ τοῦ υ οὐρανός· καὶ ὤφειλε δασύνεσθαι, ἐπεὶ ἀπὸ τοῦ ὁρῶ γίνεται· ἀλλὰ κανών ἐστιν ὁ λέγων, ὅτι τὸ υ πλεόναζον ψιλοῦται τὰ πρὸ ἑαυτοῦ φωνήεντα, οἷον ὄρος, οὖρος ἕκηλος, εὔκηλος, ἕαδε εὔαδε.   
Οὐρανὸς, παρὰ τὸ ἄνω φέρειν τὸν νοῦν· ἢ παρὰ τὸ ἄνω ὁρᾶσθαι τὸν νοῦν

οὖρος

Validation

Yes

Word-form

οὐρανός

Transliteration (Word)

ouranos

Transliteration (Etymon)

ouros

Author

Heraclides Ponticus

Century

4 BC?

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 118-119

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Οὐρανός. ἀπὸ τοῦ οὐρεῖν καὶ φυλάττειν πάντα, καὶ κηπωρὸς, καὶ θυρωρὸς, παρὰ τὸ οὐρεῖν. Ἡσίοδος· Γαῖα μέν τοι πρῶτον ἐγείνατο ἶσον αὑτῇ Οὐρανὸν ἀστερόενθ’, ἵνα μιν περὶ πάντα καλύπτῃ. καὶ οὖρος ὁ φύλαξ ἐν τοῖς ἀγροῖς. ὅροι λέγονται οἱ φυλάττοντες τὸ ἴδιον ἀπὸ τοῦ ἀλλοτρίου. οὕτως Ἡρακλείδης ὁ Ποντικός