λα- + οὖς

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λαγώς

Transliteration (Word)

lagōs

English translation (word)

hare

Transliteration (Etymon)

la- + ous

English translation (etymon)

intensive prefix + ear

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 94

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Λαγώς. ἔγκειται τὸ λα ἐπιτατικόν. παρὰ τοῦτο οὖν καὶ τὸ ὦς Δώριον, ὁ μεγάλα ὦτα ἔχων. 

Translation (En)

Lagōs ("hare"): in which lies the intensive la-. Therefore, from that one and the Dorian ōs ("the ear"), i.e. the one with big ears.

Comment

Compositional descriptive etymology referring to one characteristic feature of the animal, the size of its ears. It implies one formal manipulation, the insertion of a consonant. The so-called intensive prefix la- results from an erroneous analysis of compounds having as their first element λαός / λεώς "people" (see Le Feuvre 2007)

Parallels

Choeroboscus, Epimerismi in Psalmos, p. 173 (λαγωοῖς, ἡ εὐθεῖα ὁ λαγωός· καὶ λαγὼς ἐτυμολογεῖται παρὰ τὸ Α ἐπιτακτικὸν μόριον, καὶ τὸ ὢς ὠτός· ὁ μεγάλα ὦτα ἔχων); Etym. Genuinum, lambda 7 (Λαγώς· παρὰ τὸ ὦς ὠτὸς καὶ τοῦ ΛΑ ἐπιτατικοῦ μορίου, ὁ μεγάλα ὦτα ἔχων.); Etym. Gudianum, lambda, p. 360 (Λαγωὸς, παρὰ τὸ λα ἐπιτατικὸν μόριον, καὶ τὸ ὦς ὠτὸς, ὁ μεγάλα ὦτα ἔχων· Ἀπολλόδωρος, ὅτι λάγαρόν ἐστι); Eustathius, Comm. Il. 3, 90 Van der Valk (ὸ δὲ λέγειν ὅτι λαγὼς παρὰ τὸ λα ἐπιτατικὸν γίνεται καὶ τὸ ὦς ὠτός, τὸ ὠτίον, ἐξ οὗ δῆθεν ὁ λαγωός, δοκεῖ ἔχειν ἀντιλογίαν διὰ τὴν ὀξυτόνησιν); Etym. Magnum Kallierges, p. 554 (Λαγώς: Παρὰ τὸ ΛΑ ἐπιτατικὸν καὶ τὸ ὦς ὠτὸς Δωρικῶς γίνεται, ὁ μεγάλα ὦτα ἔχων. Ἢ τὸ λάειν, ὅ ἐστι βλέπειν· λέγεται γὰρ μὴ μύειν κοιμώμενος. Ἐκ τοῦ λαγὼς γίνεται λαγῷος τὸ ἐπίθετον· καὶ λαγῷα κρέα); Ps.-Zonaras, Lexicon, lambda, p. 1280 (Λαγώς. παρὰ τὸ λα ἐπιτατικὸν μορίον, καὶ τοῦ ὦς, ὠτὸς, ὁ μεγάλα ὦτα ἔχων. γράφεται καὶ λαγωός. Λαγγόβαρδος. κύριον. γράφεται καὶ Λαγγίβαρβος)

Bibliography

On the so-called intensive prefix λα-, see C. Le Feuvre, “Λακαταπύγων (Aristophane, Ach. 664), hom. αἰψηρός, λαιψηρός, et le prétendu préfixe intensif λα-”. Revue de Philologie 81/2, 2007 [2009], p. 309-328.

Modern etymology

Unknown. The traditional explanation by *λαγ(ο)- "flabby ears" (λαγαρός) is not convincing (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

MG has λαγός. The old stem λαγω- is used in learned compounds in the medical vocabulary

Entry By

Arthur de Tocqueville