δείδω

Validation

No

Last modification

Sat, 07/31/2021 - 12:39

Word-form

δεῖμα

Transliteration (Word)

deima

English translation (word)

fear

Transliteration (Etymon)

deidō

English translation (etymon)

to fear

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 490

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Etym. Gudianum

Ref.

Etym. Gudianum, delta, p. 339

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

(Lentz) δεῖμα: διὰ τῆς ει διφθόγγου. ὥσπερ γὰρ ἀπὸ τοῦ ποιήσω γίνεται ποίημα, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ δείσω μέλλοντος γίνεται δεῖμα

Translation (En)

Deima "fear": with the diphthong [ei]: as from poiēsō "I will do" comes poiēma "creation", so from the future deisō "I will fear" comes deima

Comment

Derivational etymology which is the same as the one for δἐος (see δέος / δείδω). The same etymology is also provided for Δειμός "Fear" (see Parallels)

Parallels

Etym. Gudianum, delta, p. 339 (Δεῖμα· ὥσπερ ἀπὸ τοῦ ποιήσω μέλλοντος γίνεται ποίημα, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ δείσω γίνεται δεῖμα); Etym. Magnum, Kallierges, p. 261 (Δεῖμα: Ὁ φόβος. Ἔστι καὶ ῥῆμα. Ὥσπερ ἀπὸ τοῦ ποιήσω μέλλοντος γίνεται ποίημα, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ δέω, τὸ φοβοῦμαι, πλεονασμῷ τοῦ ἰῶτα, δείω, ὁ μέλλων δείσω, γίνεται δεῖμα δείματος); Etym. Symeonis, delta 92 (Δεῖμα· φόβος· ἔστι καὶ ῥῆμα δειματῶ ἀπὸ τοῦ δείματος· ὥσπερ δὲ ἀπὸ τοῦ ποιήσω γίνεται ποίημα, οὕτως καὶ ἀπὸ τοῦ δείσω δεῖμα)

Herodian, Peri orthographias, Lentz III/2, p. 490 (δεῖμος: διὰ τῆς ει διφθόγγου γράφεται· ἀπὸ γὰρ τοῦ δέος γίνεται δέϊμος καὶ κατὰ συναίρεσιν τοῦ ε καὶ ι εἰς τὴν ει δίφθογγον δεῖμος); Etym. Gudianum Additamenta, p. 339 (Δεῖμος· Ὅμηρος <Δ 440> „Δεῖμός τε ἠδὲ Φόβος“. παρὰ τὸ δέος Δέϊμος, ὡς ἄνθος ἄνθιμος, κῦδος κύδιμος, <καὶ κατὰ συναίρεσιν Δεῖμος>, ὁ δέος ἐμποιῶν, ὄνομα πρέπον Ἄρεος παιδίου)

 

Modern etymology

Derivative of *dwei- "to fear" found in δείδω, δεινός, δειλός, δέος

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Le Feuvre