φέρω

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/31/2021 - 11:39

Word-form

οἶτος

Transliteration (Word)

oitos

English translation (word)

fate, doom

Transliteration (Etymon)

ferō

English translation (etymon)

to carry

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 113

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Οἶτος. ὁ θάνατος. παρὰ τὸ οἲ καὶ οἴμοι τοῦ στεναγμοῦ. παρὸ καὶ τὸν μόχθον δηλοῖ. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς ἐν τοῖς Ἐπιμερισμοῖς λέγει, παρὰ τὸ οἴω, οὗ ὁ μέλλων οἴσω, τὸ δηλοῦν τὸ φέρω. ὁ πάντας ἀποφέρων θάνατος.

Translation (En)

Oitos "death": from oi "ah!" and oimoi "ah me!", used for sighing. That is why it means also the hardship. But Herodian in the Epimerismi states that it comes from oiō, whence the future oisō, which means "to carry". The death which carries away everyone.

Comment

Paronymic etymology starting from a future form displaying the same initial diphthong [oi]. The semantic explanation relies on the meaning "death" (explicit in Orion) rather than on the general meaning "destiny", which is the proper meaning of οἶτος

Parallels

Choeroboscus, De orthographia (epitome), p. 257 (καὶ παρὰ τὸ οἴσω γίνεται οἴστος, καὶ ἀποβολῇ τοῦ σ οἶτος ἐν βαρυτόνῳ τάσει, οὕτως καὶ παρὰ τὸ σείω γίνεται σειστὸς, καὶ ἀποβολῇ τοῦ σ σῖτος διὰ τοῦ ι·); Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, pi 129 (εἴδους ῥηματικοῦ παρὰ τὸ πτῶ ἢ παρὰ τὸ πίτνω, ὁ πᾶσιν ἐπιπίπτων, ὡς καὶ ὁ οἶτος ἀπὸ τοῦ οἴσω καὶ μόρος ἀπὸ τοῦ μείρω, ὁ μεμερισμένος πᾶσι.); Ps.-Zonaras, Lexicon, omicron, p. 1421 (Οἶτος. θρῆνος· μόρος· θάνατος. παρὰ τὸ οἲ καὶ μοὶ στεναγμοῦ ἐπιῤῥήματος. ἢ παρὰ τὸ οἴσω οἰστὸς καὶ οἶτος).

Modern etymology

Probably belongs to the root *h1ei- of εἶμι "to go". For others, related to αἶσα "destiny", from root *h2ei- (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Arthur de Tocqueville