λῶ

Validation

No

Last modification

Sun, 07/18/2021 - 19:17

Word-form

κάλλος

Transliteration (Word)

kalos

English translation (word)

beautiful

Transliteration (Etymon)

English translation (etymon)

to want, to wish

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 182

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Κάλλος, παρὰ τὸ κάζω, τὸ κοσμῶ, ἢ παρὰ τὸ λῶ τὸ θέλω, ἢ παρὰ τὸ κηλῶ, τὸ θέλγω, καὶ ἀπατῶ· διὰ γὰρ τῶν καλῶν κατακηλούμεθα, καὶ θελγόμεθα, καὶ ἀπατώμεθα.

Translation (En)

Kallos "beauty": from *kazō "to be in order"; or from "to wish"; or from kēlô "to charm, to beguile", because we are charmed, bewitched and milled by beautiful things

Comment

The etymology is barely understandable because the lemma and the etymon share only the last syllable. However, it seems to be transferred from another word, λῴων "better". The latter is a suppletive comparative of "good" and καλόν is "the good". Λῷων, λῷστος is etymologized by λῶ "to want", and this etymology was transferred from the comparative to the positive. The subsequent step implies the adjunction of the syllable [ka].

Cf. Etym. Magnum, Kallierges, p. 570: Λώϊον: Παρὰ τὸ λῶ, τὸ θέλω· καὶ τὸ συγκριτικὸν, λῴων, ὡς ῥᾴων· καὶ ὄνομα ἐξ αὐτοῦ, λώϊος, καὶ λώϊον· τὸ γὰρ καλὸν πάντες θέλομεν "lōion "better" comes from "to wish", the comparative is lōiōn, as rhaiōn "easier", and the adjective from it, lōios and lōion; because we all wish the good"

Parallels

Etym. Magnum, Kallierges, p. 485 (Καλός: Ἐκ τοῦ κάλλος· ἢ παρὰ τὸ κάζω· ὁ μέλλων, κάσω· ῥηματικὸν ὄνομα, καλός. Ἢ παρὰ τὸ καλῶ, ἐκ τοῦ καλεῖν πρὸς ἑαυτὸν ἕκαστον, ὡς ἀγαθὸν, ἐφ’ ὃ ἄγαν θέομεν. Ἢ παρὰ τὸ κηλεῖν·  πάντες γὰρ κηλούμεθα τῷ καλῷ καὶ θελγόμεθα. Ἢ παρὰ τὸ λῶ, τὸ θέλω)

Modern etymology

Older καλϝός. The closest cognate is Ved. kalyāṇa- "beautiful" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

MG still has the neuter καλό meaning "the good" as an abstract quality, and compounds in καλο-. The simple adjective was replaced by ωραίος "beautiful"

Entry By

Le Feuvre