ἀνάγω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/25/2021 - 12:36

Word-form

ἄναξ

Transliteration (Word)

anax

English translation (word)

lord, master

Transliteration (Etymon)

anagō

English translation (etymon)

to lead up

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Eym. Genuinum, alpha 777

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἄναξ· παρὰ τὸ τὴν ἄνω τάξιν ἔχειν ἢ ὁ ἄνω ἀΐσσων ἢ πρὸς ὃν πάντα ἀναφέρομεν

Translation (En)

Anax "lord": from the fact he holds the upper position, or the one who leapt upwards, or the one to whom we refer (anapheromen) everything

Comment

Elliptic etymology: the real etymon, ἀνάγω, is implicit, and replaced by an equivalent, ἀναφέρω. The idea is that the master is the judge and the one who makes decisions. From the formal point of view, the etymology is straightforward, it implies no formal manipulation. Its starting point is the future ἀνάξω, which provides the required sequence: this is explicit in the Additamenta to the Gudianum.

Parallels

Etym. Magnum, Kallierges, p.  97 (idem); Etym. Symeonis, vol. 1, p. 20 (idem); Epimerismi homerici Il. 1.7b (ἄναξ: ἐκ τοῦ ἄνακος κατὰ πλεονασμὸν τοῦ τ ἄνακτος. | ἐτυμολογεῖται δὲ παρὰ τὸ τὴν ἄνω τάξιν ἔχειν, ἢ ἐφ’ ὃν πάντα ἀναφέρομεν, ἢ παρὰ τὸ ἀνάσσω, | ἢ ὁ ἄνω ἀΐσσων); Etym. Gudianum Additamenta, alph, p. 132 (Ἄναξ· ὁ τὴν⟧ ἄνω τά⟦ξιν ἔχων καὶ⟧ ἄγων· ⟦παρὰ τὴν ἀνά⟧ πρόθεσιν ⟦καὶ τὸν⟧ ἄξω μέλλοντα); Ps.-Zonaras, Lexicon, alpha, p. 167 (Ἄνακτες. οἱ θεοὶ καὶ οἱ βασιλεῖς. ἄναξ δὲ εἴρηται ἀπὸ τοῦ ἄνω τάξιν ἔχειν. ἢ ὁ ἄνω ἀΐσσων. ἢ πρὸς ὃν πάντα ἀναφέρομεν)

Modern etymology

Older ϝάναξ, attested in Mycenaean wa-na-ka, cognate with Phryg. vanaktei (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

Αναξ is a learned word in MG

Entry By

Le Feuvre