κάρφω

Validation

No

Word-form

καρπός

Transliteration (Word)

karpos

English translation (word)

wrist

Transliteration (Etymon)

karphō

English translation (etymon)

to dry up, to wither

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, kappa 51

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

καρπός (Γ 246): σημαίνει δύο. ὁ πρὸς ἄμητον ἡτοιμασμένος ἄσταχυς· καὶ γίνεται παρὰ τὸ κεκάρφθαι, ὃ σημαίνει τὸ ἐξηράνθαι· καὶ ὁ ποιητὴς ‘καρπῷ βριθομένη’ (Θ 307). σημαίνει δὲ καὶ τὸν τῆς χειρὸς καρπόν, ὡς ἡ χρῆσις μαρτυρεῖ· ‘Ὀδυσ{σ}εῦς δὲ λαβὼν κύσε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ ’(ω 398)· πλὴν καὶ τοῦτο, ὡς οἶμαι, παρὰ τὸ κάρφος, ὃ σημαίνει τὸ ξηρόν· κατὰ ξηρὸν γὰρ τῶν λοιπῶν μερῶν ἐστιν ὁ καρπὸς τῆς χειρός

Translation (En)

Karpos "fruit": it has two meanings. 1. the spike which is ready to be reaped. And it comes from kekarphthai which means "to dry up"; and Homer says ‘heavy with fruit’. It means also the wrist, as witnessed by this use: ‘Ulysses taking it kissed his hand above the wrist’. And besides, this meaning also, I think, comes from karphos which means "dry". Because the wrist is dry, compared to the other parts.

Comment

This etymology is modelled after the one for the homonym καρπός "fruit", which is already attested in Orion (see καρπός / κάρφω). "To dry" is taken here metaphorically, and refers to the fact that the wrist has less flesh on it than the hand or the arm, therefore it is "dry".

Parallels

Etym. Gudianum, kappa, p. 300 (idem); Etym. Gudianum, kappa, p. 300 (Καρπὸς, ἀπὸ τοῦ κεκάρφθαι, ὅ ἐστιν ἐξηράνθαι ἔνθα τῆς χειρὸς ξηρὸς ὢν ὁ τόπος καὶ ἄσαρκος. καρπὸς δὲ λέγουσι κάρφος τὶς ὤν· καρπὸς παρὰ τὸ κατάξηρον, οἷον, κάρφος); ibid., p. 301 (Κάρφη, παρὰ τὸ ἐξηράνθαι, καὶ καρπὸς, καὶ κατάξηρος στάχυς, καὶ τῆς χειρὸς ὁ καρπὸς, ὀστώδης ὢν καὶ ἄσαρκος. καὶ τὸ καρπῶσαι τὸ κατακαῦσαι τὰ ἐναντιζόμενα); Eustathius, Comm. Od. 1, 266 Stalllbaum (Καρπὸς δὲ παρὰ τὸ κάρφω γίνεται Ἰωνικῇ τροπῇ τοῦ δασέος εἰς ψιλόν. ὃς δηλαδὴ πεπανθεὶς ἤδη κάρφεται μηκέτι αὐξόμενος ὑγροῦ ἐπεισροῇ. ὁμώνυμος δὲ ἡ λέξις. καρπὸς γὰρ, καὶ μέρος ἤτοι ἄρθρον χειρὸς μεταξὺ βραχίονος καὶ θέναρος, ἀφ’ οὗ παράγεται τὸ μετακάρπιον); Etym. Magnum, Kallierges, p. 492 (Καρπός: Παρὰ τὸ κάρφος, ὃ σημαίνει τὸν ξηρὸν, γίνεται καρφὸς, καὶ καρπὸς, παρὰ τὸ κεκάρφθαι, ὃ ἐστὶν ἐξηράνθαι. Ἢ παρὰ τὴν ἅρπην, τουτέστιν ὁ τῇ δρεπάνῃ συναγόμενος. Ἢ ἀπὸ τοῦ κείρω, τὸ κόπτω, ὁ παρακείμενος, κέκαρκα· ὁ παθητικὸς, κέκαρμαι· ἐξ αὐτοῦ καρπὸς, ὁ κοπτόμενος καὶ προσφερόμενος εἰς βρῶσιν. Πρὸς ἀντιδιαστολὴν δὲ ἐβαρύνθη τὸ Κάρπος κύριον ὄνομα. Σημαίνει δὲ δύο· κυρίως γὰρ καρπὸς λέγεται, ὁ πρὸς ἄμητον ἡτοιμασμένος ἄσταχυς· οὗτος γὰρ ἡνίκα λευκανθῇ καὶ ξηρανθῇ, ἕτοιμός ἐστι πρὸς θερισμόν. Σημαίνει καὶ τὸ κοῖλον τῆς χειρὸς, ὡς τὸ, ‘κύσε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ’. Ἔνθεν καὶ ὁ τῆς χειρὸς ξηρὸς τόπος καὶ ἄσαρκος καρπὸς λέγεται)

Modern etymology

Unknown

Persistence in Modern Greek

Καρπός is still widely used in Modern Greek, in both everyday and medical/anatomical language to designate the 'wrist'.

Entry By

Le Feuvre