ἀ- + ἔργον

Validation

Yes

Last modification

Sun, 07/04/2021 - 13:50

Word-form

ἀργός

Transliteration (Word)

argos

English translation (word)

idle, lazy

Transliteration (Etymon)

a- + ergon

English translation (etymon)

not + work

Author

Sophocles

Century

5 BC

Source

Idem

Ref.

Philoctetes 97

Ed.

H. Lloyd-Jones and N.G. Wilson, Sophoclis fabulae, Oxford: Clarendon Press, 1990

Comment

Ἀργός is the regular contraction of ἀεργός "inactive", and this was correctly understood by most Greek speakers. The opposition ἔργον (or, as here, a derivative) / ἀργός, is frequently found in classical texts. The etymology is implicit because it is obvious

Parallels

(only explicit etymologies are given here) 

Epimerismi homerici Il. 1, 50d2 (ἀργούς: λευκούς. δύο σημαίνει ἀργός, τὸν νωθρὸν καὶ δυσκίνητον, μᾶλλον δὲ <ἀν>ενέργητον παρὰ τὸ ἀ<ε>ργός τις εἶναι ἢ βοηθείας δεόμενος, παρὰ τὸ ἀρήγω, τὸ βοηθῶ· σημαίνει δὲ καὶ καθαρὸν καὶ λευκόν, ὡς ἐνταῦθα. γίνεται παρὰ τὸ ἀήρ ἀέρος ἀργός· διειδὴς γὰρ ὁ ἀὴρ καὶ διαφανὴς καὶ δίοσμος, ἅτε λεπτομερέστερος ὤν); Etym. Gudianum, alpha, p. 187 (idem); Etym. Magnum, Kallierges, p. 136 (Ἀργός: Ὁ νωθρὸς καὶ δυσκίνητος, μᾶλλον δὲ ἀνενέργητος· παρὰ τὸ ἀεργός τις εἶναι· ἢ βοηθείας δεόμενος, παρὰ τὸ ἀρήγω τὸ βοηθῶ. Εἰ δὲ σημαίνει τὸν καθαρὸν καὶ λευκὸν, γίνεται παρὰ τὸ ἀὴρ ἀεργὸς, ὁ ἀργός. Διειδὴς γὰρ ὁ ἀὴρ καὶ διαφανὴς καὶ δίοσμος, ἅτε λεπτομερέστατος ὤν); Lexica synonymica, Differentiae verborum (e cod. Paris. suppl. gr. 1238) (Ἀργὸς ὁ λευκὸς καὶ ὁ ταχὺς καὶ ὁ νωθρὸς καὶ δυσκίνητος. καὶ ὁ μὲν λευκὸς ἐτυμολογεῖται παρὰ τὸ ἀὴρ ἀέρος, ἀρὸς καὶ ἀργός· διειδὴς γὰρ καὶ καθαρὸς ὁ ἀήρ. ὁ δὲ νωθρὸς ἀπὸ τοῦ ἀεργός, ὁ μὴ δυνάμενος ἢ ὁ μὴ προθυ<μού>μενος ἐργάζεσθαι. Ἄργος δὲ ὄνομα πόλεως ἐν Πελοπον<ν>ήσῳ)

Modern etymology

Privative compound of ἔργον "work"

Persistence in Modern Greek

MG still has αργός as: 1. "slow in motion" (from Medieval Gr.), 2. slow in development (calque from French), 3. a clergy man deprived of his duties (from Medieval Gr.), 4. 'not elaborated' (a calque from English)

Entry By

Le Feuvre