ζα- + ἀγκύλος

Validation

No

Word-form

ζάγκλον

Transliteration (Word)

zanklon

English translation (word)

sickle

Transliteration (Etymon)

za- + ankulos

English translation (etymon)

very + crooked

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym Magnum, Kallierges p. 406

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Ζάγκλον: Τὸ δρέπανον. […] Παρὰ τὸ ΖΑ ἐπιτατικὸν καὶ τὸ ἀγκύλον, ζάγκυλον· καὶ κατὰ συγκοπὴν, ζάγκλον, τὸ λίαν ἀγκύλον

Translation (En)

Zanklon "sickle". The reaping hook. From the intensive prefix za- "very" and ankulon "crooked", *zankulon. And through syncope, zanklon, the very crooked one

Comment

The word is parsed as a compound with the intensive prefix ζα-. Although ζάγκλον is a Sicilian word and ζα- is an Aeolic form of διά, and Aeolic forms are certainly not at home in Sicily, the explanation is rather simple and Greek scholars did not pay attention to dialectal facts (it was enough that ζα- was attested in Homer to have the right to assume it in Greek gererally speaking). This is a descriptive etymology referring to the form of the tool. It implies only one formal manipulation, a syncope of [u].

Parallels

Etym. Genuinum A (ζάγκλον, τὸ λίαν ἀγκύλον); Ps.-Zonaras, Lexicon, zeta, p. 951 (idem); Scholia et glossae in Nicandri Alexipharmaca 180d (ζάγκλῃσι· ταῖς δρεπάναις παρὰ τὸ εἶναι λίαν ἀγκύλας)

Modern etymology

Unknown. Probably a loanword (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Le Feuvre