λίαν + μαίνομαι

Validation

No

Word-form

λίμνη

Transliteration (Word)

limnē

English translation (word)

pool of standing water

Transliteration (Etymon)

lian + mainomai

English translation (etymon)

very much + to rage

Author

Scholia in Batrachomyomachiam

Source

Idem

Ref.

Scholia in Batrachomyomachiam 10

Ed.

A. Ludwich, Die Homerische Batrachomachia des Karers Pigres: nebst Scholien und Paraphrase, Leipzig: Teubner, 1896: 198-308

Quotation

λίμνη σημαίνει δύο, τὴν θάλασσαν καὶ τὸ ἁπλῶς σύστημα τῶν ὑδάτων. ἐτυμολογεῖται δὲ ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ λίαν μαίνεσθαι ἤγουν ἀγριοῦσθαι· ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ λίαν μένειν· οὐ γὰρ τὰ ῥέοντα λίμναι λέγονται, ἀλλὰ τὰ ἱστάμενα

Translation (En)

Limnē has two meanings, the sea and the simple collection of water. The first one (limnē "sea") is etymologized from "to rage" (mainesthai) "very much" (lian), that is, to be stormy. The second one (limnē "standing water") from "to stay" (menein) "very much" (lian). As a matter of fact, flowing waters are not called limn, only standing waters are.

Comment

Complementary etymology designed to make piece to the usual one explaining λίμνη by λίαν + μένω. As a matter of fact, the latter etymology is fit for standing water, but λίμνη is sometimes used in poetry for the sea, which cannot be defined as "staying still". Therefore, for this contextual meaning, a different etymology was invented, which is the opposite of λίαν + μένω and defines the λίμνη "sea" as the stormy one (μαίνομαι "to rage" providing the required sequence [mn]). This scholion is by Moschopoulos (end of the 13th c. - beg. of the 14th c.), who draws on an earlier lost source.

Parallels

There is no parallel

Modern etymology

Λίμνη is a derivative of λιμήν "harbour"

Persistence in Modern Greek

The word is used in Modern Greek to designate 1. 'the lake' and 2. any accumulated liquid, e.g., "λίμνη αίματος".

Entry By

Le Feuvre