ζέω + ὅλος

Validation

No

Word-form

ζῆλος

Transliteration (Word)

zēlos

English translation (word)

jealousy, zeal

Transliteration (Etymon)

zeō + holos

English translation (etymon)

to boil + whole

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 140

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Ζηλῶ, παρὰ τὸ ζῆλος, τοῦτο παρὰ τὸ ζέειν ὅλος, ζέελος καὶ ζῆλος

Translation (En)

Zēloō "to be jealous": from zēlos "jealousy, zeal", and the latter comes from "to boil" (zein) entirely (holos), *zeelos and zēlos

Comment

Etymology parsing the word as a compound, identifying the second element as the adjective ὅλος, which is meant to account for the [lo], left unaccounted for in the older explanation following the derivational principle ζῆλος / ζέω. A contraction between the two vowels is assumed to yield the long vowel η, with first a change (unexplained) of [o] to [e]. The second element appears now as the adjective ὅλος, now as the adverb ὅλως, both being pronounced in the same way in Byzantine Greek.

Parallels

Choeroboscus, Epimerismi in Psalmos p. 158 (ἐζήλωσα, ἐκ τοῦ ζηλῶ, τοῦτο ἐκ τοῦ ζῆλος, τὸ δὲ παρὰ τὸ ζέειν ὅλως, παρὰ τὸ ὅλον κατὰ τὴν ἀντίφρασιν, τὸ μὴ ὂν σῶον); ibid., p. 163 (παρὰ τὸ ζέειν ὅλως); Etym. Gudianum, zeta, p. 231 (Ζῆλος, παρὰ τὸ ζέειν ὅλος, ζέελος, καὶ κράσει τῶν δύο εε εἰς η ζῆλος. τοῦτο παρὰ τὸ ζέω ζέηλος καὶ ζῆλος); ibid., chi, p. 562 (Χαμαίζηλος, παρὰ τὸ χαμαὶ καὶ τὸ ζῆλος, τοῦτο παρὰ τὸ ζέειν ὅλως)

Modern etymology

Within Greek, ζῆλος belongs with ζητέω "to seek", δίζημαι "to pursue", but the connection was lost in synchrony. PIE root *i̯eh2- "pursue" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

In Modern Greek ζήλος is still used to designqte the fervent derire for realizing something, but also the actions that someone takes in order to achieve a purpose.

Entry By

Le Feuvre