δέομαι

Validation

Yes

Word-form

δέμας

Transliteration (Word)

demas

English translation (word)

bodily frame

Transliteration (Etymon)

deomai

English translation (etymon)

to lack

Author

Etymologicum Symeonis

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum Symeonis, delta 121

Ed.

D. Baldi, Etymologicum Symeonis (Γ—Ε) [Corpus Christianorum. Series Graeca 79], Turnhout: Brepols, 2013

Quotation

Δέμας· τὸ σῶμα· παρὰ τὸ δέω τὸ δεσμεύω, τῇ γὰρ ψυχῇ συνδέδεται τὸ σῶμα. Ἢ παρὰ τὸ δεμῶ δέμας· περιδόμημα γάρ ἐστιν τῆς ψυχῆς τὸ σῶμα καὶ οἰκητήριον· τὸ δὲ νεκρὸν ἀπὸ τοῦ δέεσθαι αἵματος

Translation (En)

Demas "bodily frame": from deō "to bind", because the body is bound with the soul. Or from demō "to build", because the body is the house of the soul and its dwelling place. And said about the corpse, it comes from deesthai "to lack" blood

Comment

On the notion of complementary etymology and the distinction between living bodies and dead bodies, see δέμας / δαμάζω. The principle here is identical, but the etymology relies on the physiological fact that there is no more blood circulation in a dead body – although blood circulation was not understood in Antiquity

Modern etymology

Probably from root *dem- "to build" and related to δέμω "to build", δόμος "house" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

The word does not survive in Modern Greek

Entry By

Le Feuvre