ἀμάω + ἄγω

Validation

No

Word-form

ἅμαξα

Transliteration (Word)

hamaxa

English translation (word)

wagon, four-wheeled carriage

Transliteration (Etymon)

amaō + agō

English translation (etymon)

to reap + to lead

Author

Photius

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon, alpha 1115

Ed.

C. Theodoridis, Photii patriarchae lexicon (Α—Δ), vol. 1, Berlin: De Gruyter, 1982

Quotation

Ἅμαξα· ἡ ναῦς παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς. καὶ ἴσως εἰκάζουσιν αὐτὴν ἁμάξῃ ἀπὸ τοῦ ἀμᾶν τὴν θάλασσαν

Translation (En)

Hamaxa "wagon": he ship, in Attic; maybe they compare it to the wagon because it reaps (amân) the sea

Comment

Photius gives only the first part of the etymology, which is is fully explicit in Eustathius (see Parallels). Ἅμαξα is etymologized as a compound of ἄγω, as in the usual explanation, but the first element is supposed to be a form of ἀμάω "to reap". Since the ἅμαξα was indeed used for the transportation of the crop, this explanation relies on the association of ideas and provides a functional etymology. As Eustathius makes clear, this etymology implies that ἄμαξα be written without a rough breathing.

Parallels

Eustathius, Comm. Il. 4, 595 Van der Valk (Καὶ ὅρα ὅτι ψιλοῦσθαι ὁ ποιητὴς τὴν ἄμαξαν βούλεται, ὡς δηλοῖ τὸ «κατ’ ἀμαξιτόν». τὸ δ’ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τοῦ κατημαξευμένου φαίνεται. γίνεται γάρ, φασίν, ἄμαξα παρὰ τὸ ἄγειν τὰ ἀμώμενα, ἤτοι θεριζόμενα. οἱ δὲ δασύνοντες ἀπὸ τοῦ ἅμα καὶ τοῦ ἄξονος αὐτὴν συντιθέασιν.)

Modern etymology

Copulative compound. The second element is best analyzed as the old name of the wheel axle (Lat. axis, Gr. ἄξων), despite Beekes' skepticism, that is, the four-wheeled wagon is that which has "axles together".

Persistence in Modern Greek

MG still has άμαξα designating 'wheeled vehicle/carriage usually guided by horses to transfer people'. The ancient form survives in the phrases "ο τελευταίος τροχός της αμάξης" ("the least important") and "τα εξ αμάξης" ("many swears/accusations").

Entry By

Le Feuvre