Ἄρης

Validation

No

Word-form

ἄρειος

Transliteration (Word)

areios

English translation (word)

warlike

Transliteration (Etymon)

Arēs

English translation (etymon)

Ares (god of war)

Author

Aristonicus

Century

1 BC - 1 AD

Source

Scholia vetera in Homeri Iliadem

Ref.

Schol. A Il. 17.211

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), vols. 1-5, 7, Berlin: De Gruyter, 1969-1988

Quotation

ἡ διπλῆ ὅτι ἐπιθετικῶς ἀπὸ τῆς Ἐνυοῦς πολεμικῆς οὔσης ὁ Ἄρης Ἐνυάλιος, ὡς καὶ Ἀρήϊός τις ἀπὸ τοῦ Ἄρεως·

Translation (En)

Diplè because the epithet is derived from Enuô, as warlike, Arès Enualios, as one can be said Arēios "warlike" from Ares.

Comment

Ἀρήϊος, Att. ἄρειος, is the adjective regularly derived from Ἄρης. This explanation was so obvious that it is most of the time not mentioned in our sources, which oncentrate rather on the difference between the Homeric form and the Attic one.

Parallels

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, alpha 202 (Ἄρης οὖν ἄρειος καὶ Ἰωνικῇ διαλύσει ἀρέϊος καὶ τροπῇ ἀρήϊος, ὡς Ὀδύσσειος Ὀδυσσήϊος); Etym. Gudianum, alpha, p. 191 (idem); Etym. Magnum, Kallierges, p. 139 (idem); Eustathius, Comm. Il. 3, 360 Van der Valk (Τοῦ δὲ ἀρήϊος πρωτότυπον τὸ ἄρειος, ὅπερ ἐστὶ πολεμικός. ἐξ οὗ καὶ κύριον παρὰ τοῖς ὕστερον Ἄρειος διὰ διφθόγγου, ὁ κατὰ τῆς ἀληθείας φερωνύμως Ἀρεϊκός); Etym. Magnum, Kallierges, p. 139 (Ἄρειος, ὁ Ἀλεξανδρεὺς φιλόσοφος, ἐν ἑορτῇ Ἄρεος ἐτέχθη· διὸ οὕτως ὠνόμασται); Etym. Symeonis, vol. 1, p. 102 (Ἀρήϊος (Γ 339)· ὄνομα ἀρσενικὸν εἴδους τῶν παραγώγων <παρωνύμου> κτητικοῦ. ἔστιν Ἄρης ἄρειος, Ἰωνικῇ διαλύσει ἀρέϊος καὶ τροπῇ ἀρήϊος, ὡς Ὀδυσσεύς Ὀδύσσειος <Ὀδυσσήϊος>); Joannes Pediasimus, Scholia in Hesiodi Scutum p. 609 (Ἀρήϊος γίνεται ἀπὸ τοῦ ἄρης ἄρεος ἀρέϊος, καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς η ἀρήϊος); Schol. Ap. Rh. Argonautica p. 161 (ἀρήιοι: ἤτοι οἱ κατὰ φύσιν πολεμικοὶ ἢ οἱ τῷ Ἄρει φίλοι καὶ ἱεροί); Schol. Pindarum, O. 2.75 (γένος ἀρήιον: ἤτοι γενναῖον τὰ πολεμικὰ, ἢ ὅτι ἀπὸ Ἄρεος τὸ γένος κατῆγε δι’ Ἁρμονίαν).

The etymology is implicit in Anthologiae Graecae Appendix, Oracula 118, l. 3-4 (Ζηνὸς γὰρ ἐπέχραε βουλὴ, | ᾗ οἱ κῦδος ἄρειον ἀπ’ Ἄρεος εὐθὺς ὀρέξει)

Modern etymology

Ἄρειος is derived from Ἄρης

Persistence in Modern Greek

Άρειος survives in Modern Greek to designate 1. the 'imaginative inhabitant of the respective planet', 2. anyone referring to the god Άρης, 3. the historical place name Άρειος Πάγος, which designates the superior Greek Court today as a concept.

Entry By

Le Feuvre