ἀρά

Validation

Yes

Word-form

ἀραῖος

Transliteration (Word)

araios

English translation (word)

accursed

Transliteration (Etymon)

ara

English translation (etymon)

prayer, curse

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 288

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci, vol. III/2, Leipzig 1870

Source

Etym. Genuinum

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1205

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

ἔστι παρὰ τὴν ἀρὰν ἀραῖος, ὁ εὐκταῖος τῇ μητρὶ γενόμενος, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν Ἀρναῖος. οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν τῇ Ἀνωμάλῳ προσωδίᾳ 

Translation (En)

From ara "prayer" comes araios "of the prayers", the one who comes following the prayers of his mother, and through adjunction of [n], Arnaios. This is what Herodian says in his Anomalos Prosodia

Comment

The derivation of ἀραῖος "accursed" from ἀρά "prayer, curse" is regular. This is the correct etymology. It is implicit in the formulation of lexicographers. Ἀραῖος is given as an intermediate step between ἀρά and ἀρναῖος, but it is not a ghost-word, and it explains the semantic evolution: ἀρά means both "prayer" and "malediction", hence ἀραῖος "obtained by prayer" (εὐκταῖος) or "accursed". The meaning "accursed" is the usual one, and the meaning "obtained by prayer" is the one assigned to ἀρναῖος

Parallels

Etym. Magnum, Kallierges, p. 146 (idem); Herodian, De prosodia catholica, Lentz III/1, p. 130 (τὸ δὲ ἁραιός ὁ μὴ πυκνὸς παρὰ τὸ ῥαιός ἐν πλεονασμῷ τοῦ α, μετελθούσης τῆς δασείας τοῦ ρ εἰς τὸ α, καθὼς καὶ ἐπὶ τοῦ ῥέζω καὶ ἕρδω, τὸ δὲ ῥαιός ἀπὸ τοῦ ῥαίω ῥήματος, ὃ δηλοῖ τὸ φθείρω. τὸ δὲ ἀραῖος ἀπὸ τῆς ἀρᾶς [the last sentence added by Lentz]); Etym. Magnum, Kallierges, p. 134 (Ἢ ἀπὸ τοῦ Ἄρεος, βλαπτικοῦ ὄντος, ἀρὰ ἡ βλάβη· καὶ ἀραῖα, βίαια, δεινὰ, χαλεπὰ, ὀδυνηρά· σημαίνει καὶ τὰ εὐκταῖα); Eustathius, Comm. Od. 2, 132 (τοιοῦτον παρὰ τῷ αὐτῷ καὶ τὸ, ὥς πέρ μ’ ἀραῖον εἷλες, ἤγουν ὥς περ ἐμὲ εἷλες διὰ τῆς ἀρᾶς); Scholia vetera in Sophoclem, Ph. 1181 (ἀρὰ ἡ εὐχή· ἀραῖος οὖν ᾧ πάντες προσευχόμεθα ἢ ὃν ἐπικαλούμεθα ἀρώμενοι); Scholia vetera in Odysseam 18, 5 Dindorf (γέγονε τὸ ὄνομα παρὰ τὴν ἀρὰν ἀραῖος, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν ἀρναῖος, ὁ εὐκταῖος τῇ μητρὶ γενόμενος).

Lexicographers (implicit): Hesychius, Lexicon, alpha 6947 (ἀραῖον· κατάρατον. ἢ Ὁ πρόσθεν ἐλθὼν ἦν ἀραῖός μοι νέκυς. οἷον ἀρὰν προσετρίβετο καὶ κατευχήν. Σοφοκλῆς Πολυΐδῳ (fr. 367)); Suda, alpha 3816 (Ἀραῖος: ἀρᾷ ὑποκείμενος); Scholia vetera in Aeschylum, Th. 785 (ἀραίας] ἀρὰς καταρασίμους (785a) / κατάρας (785b))

Modern etymology

Derivative of ἀρά "prayer"

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Le Feuvre