κορός

Validation

Yes

Word-form

χορός

Transliteration (Word)

khoros

English translation (word)

dance, choir

Transliteration (Etymon)

koros

English translation (etymon)

satiety

Author

Scholia in Batrachomyomachiam

Source

Idem

Ref.

Scholia in Batrachomyomachiam 1.52

Ed.

A. Ludwich, Die Homerische Batrachomachia des Karers Pigres: nebst Scholien und Paraphrase, Leipzig, 1896

Quotation

χορὸς σημαίνει δύο· χορὸς ὁ τοῦ κύκλου. καὶ ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τοῦ τὴν χεῖρα ὀρέγειν καὶ παρέχειν· ἢ παρὰ τὸ χαρά· ἤ, ὃ καὶ κρεῖττον, παρὰ τὸ κόρος ἡ χορτασία γίνεται χορός κατὰ τροπὴν τοῦ κ εἰς χ, μεταπεσόντος καὶ τοῦ τόνου· κορεσθέντες γὰρ οἱ ἄνθρωποι ἀνίστανται εἰς τὸ παίζειν καὶ χορεύειν. καὶ χορὸς τὸ πλῆθος

Translation (En)

Khoros "choir" has two meanings. Khoros "dance", the dancing in circle. And its etymology is the fact that dancers stretch the hand and give it to each other. Or from khara "joy". Or, what is better, from koros "sating, filling" comes khoros, through change of the [k] into [kh], and with a move of the stress on the next syllable; because men who have eaten their full get up to play and dance. And khoros means the multitude

Comment

The scholion is by Moschopoulos. Parts of it are old and found in previous sources (see χορός / χαρά, χορός / χείρ). The etymology by κόρος "satiety" is not found anywhere else: he may have found it in a source unknown to us or invented it. Of all the proposed etymologies, it is the only one not starting from a word with initial [kh]. The assumed semantic relationship is of the type post hoc, ergo propter hoc, and rather loose

Parallels

There is no parallel

Modern etymology

Etymology disputed. A connection with χαίρω has been advocated (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

The word is still used in Modern Greek to designate: 1. 'dancing', 2. 'the Chorus of ancient drama', 3. a "metaphysical" community, e.g., angels, martyrs.

Entry By

Le Feuvre