ἀρνέομαι

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/25/2022 - 15:39

Word-form

ἀναίνομαι

Transliteration (Word)

anainomai

English translation (word)

to deny

Transliteration (Etymon)

arneomai

English translation (etymon)

to deny

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 807

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

Quotation

Ἀναίνετο Σ 500· ‘ὁ δ’ ἀναίνετο μηδὲν ἑλέσθαι’, ἀπηρνεῖτο. ὥσπερ παρὰ τὸ λιπῶ λιπαίνω καὶ ὁρμῶ ὁρμαίνω, ὑφῶ ὑφαίνω, οὕτως καὶ παρὰ τὸ ἀρνῶ, ἐξ οὗ τὸ ἀρνοῦμαι, γίνεται ἀρναίνω· καὶ ἐνδείᾳ τοῦ ρ ἀναίνω ἀναίνομαι, ὡς σκηπτροῦχος σκηπτοῦχος. ἢ παρὰ τὸ ναί ἐπίρρημα ναίνω καὶ ἀναίνω· ἢ παρὰ τὸ αἰνῶ καὶ ἀναίνω, τὸ οὐκ ἐπαινῶ, οὐ συγκατατίθεμαι, πλεονασμῷ τοῦ ν. Μεθόδιος

Translation (En)

Anaineto "he refused", Il. 18.500 "he refused to accept anything", he denied. As from lipō comes lipainō "to leave" and from hormô hormainō "to set in motion" and from *huphō huphainō "to weave", similarly from arnô, from which comes arnoumai "I deny", is derived *arnainō. And through loss of the [r], anainō, anainomai, as in *skēptroukhos skēptoukhos "holding the sceptre". Or from the adverb nai "yes, indeed", *nainō and anainō. Or from ainō "to praise", and anainō "to praise not", to disagree, through the addition of the [n]. This is what Methodius says

Comment

Paronymic etymology deriving the archaic verb from a synonym which is the usual word in Classical Greek, ἀρνέομαι, through a formal derivation accounting for the suffix -αίνω (backed by several parallels) and implying a formal manipulation, the loss of a consonant, there again backed by a parallel (very remote). The segmentation is ἀ(ρ)ν-αίνομαι with ἀ(ρ)ν- the root and -αίνομαι the suffix. The etymology is semantically clear as the etymon and the lemma have the same meaning

Parallels

Etym. Magnum, Kallierges, p. 101 (idem); Etym. Gudianum, alpha, p. 131 (Ἀναίνετο· παρὰ τὸ ἀρνῶ, <ἐξ οὗ τὸ> ἀρνοῦμαι, ἀρναίνω, <καὶ ἐνδείᾳ τοῦ ρ ἀναίνω καὶ ἀναίνομαι>· ἢ παρὰ τὸ ναί ἐπίρρημα ναίνω καὶ ἀναίνω· ἢ παρὰ τὸ αἰνῶ, τὸ ἐπαινῶ, <ἀναίνω>, τουτέστι τὸ οὐκ ἐπαινῶ, μετὰ τοῦ στερητικοῦ α. καὶ εἰς τὸ Ἀπηνήνατο); Etym. Symeonis, vol. 1, p. 31 (ἀναίνετο (Σ 500)· ἀπηρνεῖτο· ὥσπερ παρὰ τὸ λιπῶ λιπαίνω καὶ ὁρμῶ ὁρμαίνω <καὶ> ὑφῶ ὑφαίνω, οὕτως καὶ παρὰ τὸ ἀρνῶ, ἐξ οὗ καὶ τὸ ἀρνοῦμαι, ἀναίνομαι. ἢ παρὰ τὸ ναὶ ἀναίνω. ἢ παρὰ τὸ αἰνῶ καὶ ἐπαινῶ καὶ οὐ συγκατατίθεμαι); Lexicon αἱμωδεῖν, alpha 66 (ἀναίνετο (Σ 500): παρὰ τὸ ἀρνῶ ἀρνοῦμαι ἀρναίνω <καὶ ἐνδείᾳ τοῦ ρ ἀναίνω>. ἢ παρὰ τὸ ναί ἐπίρρημα ναίνω καὶ ἀναίνω. ἢ παρὰ τὸ αἰνῶ, τὸ ἐπαινῶ, <ἀναίνω>, τουτέστι τὸ οὐκ ἐπαινῶ, μετὰ τοῦ στερητικοῦ α); Ps.-Zonaras, Lexicon, alpha, p. 203 (Ἀναίνεται. παραιτεῖται, ἀρνεῖται. [ὥσπερ παρὰ τὸ λιπῶ λιπαίνω, καὶ ὁρμῶ ὁρμαίνω, καὶ ὑφῶ ὑφαίνω, οὕτω καὶ παρὰ τὸ ἀρνῶ ἀρναίνω, καὶ ἐνδείᾳ τοῦ ρ ἀναίνω, ἀναίνομαι. ἢ παρὰ τὸ αἰνῶ, τὸ ἐπαινῶ, ἀναίνω, τὸ οὐκ ἐπαινῶ, καὶ οὐ συγκατατίθεμαι]); ibid., alpha, p. 214 (idem)

Modern etymology

Ἀναίνομαι is related within Greek to αἶνος "meaningful word, praise", αἰνέω "to praise" and comes from *ἀν(α)-αίνομαι referring to the gesture of moving the head upward to signify refusal (as in ἀνανεύω). No certain cognates outside Greek (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Le Feuvre