γῆρας

Validation

Yes

Word-form

γέρων

Transliteration (Word)

gerōn

English translation (word)

old man

Transliteration (Etymon)

geras

English translation (etymon)

old age

Author

D Scholia Iliad

Century

1 AD?

Source

Idem

Ref.

D Scholion Il. 9.400

Ed.

H. van Thiel, Scholia D in Iliadem, online edition 2014

Quotation

Γέρων. Εἴρηται ἤτοι παρὰ τὸ περὶ τὸ γῆρας εἶναι, ἵν’ ᾖ παρώνυμον τὸ ὄνομα. Ἢ, παρὰ τὸ ἕτοιμον ἤδη εἰς τιμήν. Ἢ, ὁ εἰς γῆν ὁρῶν, ὁ ἐγγὺς τοῦ θανάτου

Translation (En)

Gerōn "old man": named after the fact that he is close to old age (gēras), so that the name is derived from the latter. Or from the fact that he is ready for honor. Or he who looks on earth, the one who is close to death

Comment

Γέρων and γῆρας indeed belong together. The etymology is semantically straightforward and relies on the familiar alternation between [ĕ] and [ē] (τίθημι / τίθεμεν). Notice the Geneva scholion to the same line derives it not from γῆρας but for γέρας, which is a likely corruption or emendation of an older γῆρας

Parallels

Geneva scholion Il. 9.400 (γέρων] εἴρηται ἢ παρὰ τὸ γέρας εἶναι, ἵν’ ᾖ παρώνυμον τὸ ὄνομα, ἢ παρὰ τὸ ἕτοιμος ἤδη εἰς τιμὴν ἢ εἰς γῆν, ὁρῶν ἐγγὺς τοῦ θανάτου)

Modern etymology

Γέρων belongs with γῆρας "old age", γραῦς "old woman" and γέρας "gift of honor", inherited from PIT *g̑erh2- "old" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

Modern Greek has γέροντας, and γέρος "old man"