ἀθρεῖν

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:44

Word-form

ἀθύρματα

Transliteration (Word)

athurma

English translation (word)

precious plaything, beautiful object

Transliteration (Etymon)

athrein

English translation (etymon)

to gaze at, to admire

Author

Etym. Parvum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Parvum, α 44

Ed.

R. Pintaudi, Etymologicum parvum quod vocatur, Milano: Istituto Editoriale Cisalpino, 1973

Quotation

Ἀθύρματα· ἀθρήματά τινα ὄντα· παρὰ τὸ ἀθρεῖν θεάματα. 

Translation (En)

"Plaything" (athurmata):  a "kind of precious objects" (athrēmata); from "to contemplate" (athrein) a (beautiful) sight

Other translation(s)

« Jouet » (athurma) : sorte d’ « objet précieux » (athrēmata) ; de « contempler » (athrein) un spectacle (merveilleux) 

Comment

Athurma is a very ancient verbal derivative (via the ie. suffix -mn̥of the verb athurō already present in Homer and later on characteristic of the high linguistic register of poetry, it seems to be native to the Ionian linguistic area (cf. Hesychius α 1621 Latte). The ancient Greek explanations considering athurma a verbal derivative of athrein are not confirmed today in the hypotheses of the historical linguistics. For athurma an Indo-European root *dhṷer(H)- which refers to the meaning of "to swirl, to move fast” is hypothesised. In contrast, athrein represents the zero degree of the root *dher- “to hold” (one’s eyes on someone else). The etymological link between athurma and the notion of impetuous movement is however also present in the etymological reconstructions of ancient grammarians who consider the noun as coming from thuō and hormāo, and both verbs refer to rush and excitement

 

Parallels

Etym. Genuinum, α 147 (Ἀθύρματα· παρὰ τὸ θύω, τὸ ὁρμῶ· θύω θύρω καὶ ἀθύρω καὶ ἄθυρμα. ἢ ἀθρήματά τινα ὄντα παρὰ τὸ ἀθρεῖν, θεάματα); Etym. Magnum, p. 26 Kallierges (Ἀθύρματα: Παίγνια· παρὰ τὸ ἀθρεῖν θεάματα. Ἢ παρὰ τὸ θύω τὸ ὁρμῶ, θυρῶ καὶ ἀθύρω, καὶ   ἄθυρμα. Καὶ ἀθύρει, παίζει καὶ ἀγωνίζεται); Ps.-Zonaras, Lex. α p. 61 (Ἀθύρματα. παίγνια παρὰ τὸ θύω, τὸ ὁρμῶ· θύω, θύρω καὶ ἀθύρω καὶ ἄθυρμα· ἢ ἀθρύματα τινὰ ὄντα, παρὰ τὸ ἀθρεῖν τινὰ θεάματα.); Gennadius Scholarius, Grammatica, 2, t. 8, p. 426 Petit et al. (Ἄθρημα, η· ἄθυρμα)

Bibliography

B. Snell, Ἀθρήματα, Glotta XXVII (1958), pp. 283-285

Modern etymology

Derivative of ἀθύρω "to play, sport", from *ἀθυρ-yω. No certain cognate in other IE languages (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

YES (used for someone who is the 'toy' of someone else)

Entry By

Marco Vespa