ῥαίω

Validation

Yes

Word-form

γραῖα

Transliteration (Word)

graia

English translation (word)

old woman

Transliteration (Etymon)

rhaiō

English translation (etymon)

to destroy

Author

Etym. Magnum

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 239

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Γραῖα: Παρὰ τὸ ῥαίω, τὸ φθείρω, ἡ ὑπὸ χρόνου διεφθαρμένη. Ἢ παρὰ τὸ γεραιὸς, γεραιά· καὶ ἐν συγκοπῇ, γραῖα

Translation (En)

Graia "old woman": from rhaiō "to destroy", the one who is destroyed by time. Or from geraios "old", <feminine> geraia, and through syncope graia

Parallels

Ps.-Zonaras, Lexicon, gamma, p. 453 (Γραῦς. καὶ κλίνεται γραός. ἔστι καὶ ἡ γραία, τῆς γραίας […] τὸ δὲ εἴρηται παρὰ τὸ ῥαίω, ῥαῦς καὶ γραῦς, ἡ κατεξυσμένη τὸ σῶμα)

Modern etymology

Γραῖα is derived from γραῦς

Persistence in Modern Greek

In Modern Greek the word to designate the 'old woman' is "γριά", which is also used in compounds as "γρια-". There also is the undermining diminutive γραΐδιο.

Entry By

Le Feuvre