λύω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 08/20/2021 - 13:50

Word-form

λύπη

Transliteration (Word)

lupē

English translation (word)

sorrow

Transliteration (Etymon)

luō

English translation (etymon)

to solve, to detach

Author

Plato

Century

4 BC

Source

Idem

Ref.

Cratylus 419c

Ed.

Burnet, Platonis Opera, Oxford UP, 1903

Comment

This is an etymology by derivation: the mechanism is implicit in Plato, but explicit in Herodian (see Parallels). It implies one formal manipulation, the insertion of a [p]. The etymon, λύω, is explicit in Herodian, not in the Cratylus where it must be abstracted from διάλυσις. From the semantic point of view, it is descriptive: pains destroy metaphorically the soul, so that the noun is etymologized after its consequence

Parallels

Herodian, Peri Pathôn, Lentz  III/2, p. 291 (Λύπη. παρὰ τὸ λύειν εἰς δάκρυα τοὺς ὦπας, λυωπή τις οὖσα. ἢ διὰ τὸ λυμαίνεσθαι δι’ αὐτῶν τοὺς ὦπας. οὕτω Σωρανός. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς φησὶ παρὰ τὸ λύω λύη καὶ λύπη); Iamblichus, De mysteriis 1.10 (τί δὲ τῆς εἰς φθορὰν ἀγούσης λύπης ἢ διαλυούσης τὴν τοῦ σώματος ἁρμονίαν μετέχει); Orion, Etymologicum (excerpta e cod. regio Paris. 2630) p. 187 (Λύπη· παρὰ τὸ λύειν τοὺς ὦπας, ἤγουν τοὺς ὀφθαλμούς· ἢ παρὰ τὸ λύω λύη, καὶ πλεονασμῷ τοῦ π λύπη. οὕτως Ἡρωδιανός); Orion, Etymologicum (excerpta e cod. Darmstadino 2773), kappa p. 614 (λύπη, παρὰ τὸ λύειν· λύσις γὰρ ψυχῆς τὸ πάθος); Meletius, De natura hominis p. 43 (παράγεται δὲ λύπη παρὰ τὸ λύειν τοὺς ὦπας εἰς δάκρυα, καὶ λυμαίνεσθαι τούτους· λυώπη τίς οὖσα· λύσις γὰρ τῆς ψυχῆς ἐστὶ τὸ πάθος τὸ λυπηρόν); Leo Medicus, De natura hominum synopsis 18 (παρὰ τὸ λυώπη· λύει γὰρ εἰς δάκρυα τοὺς ὦπας); Etym. Gudianum, lambda, p. 374 (Λύπη λῦσις τις οὖσα ψυχῆς· καί τι μετέχει ἐκ τοῦ λύω; λῦσις γὰρ τῆς ψυχῆς τὸ πάθος, λυπηρὸν γάρ. | Λύπη παρὰ τὸ λύω λύη, καὶ πλεονασμῷ τοῦ π λύπη); Etym. Magnum, Kallierges p. 571 (Λύπη: Παρὰ τὸ λύειν εἰς δάκρυα τοὺς ὦπας, λυώπη τὶς οὖσα· ἢ διὰ τὸ λυμαίνεσθαι δι’ αὐτῶν τοὺς ὦπας. Οὕτω Σωρανός· ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς παρὰ τὸ λύω, λύη· καὶ πλεονασμῷ τοῦ π, λύπη· λύσις  γὰρ ψυχῆς τὸ πάθος τὸ λυπηρόν)

Modern etymology

Unclear. The connection with PIE *leup- "to peel (off)" is not very convincing (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

The word survives in Modern Greek to denote: 1. Intense psychic pain, 2. compassion, 3. sadness for something that has happened agains somebody's will.

Entry By

Le Feuvre