ἄημι

Validation

Yes

Word-form

ἄελλα

Transliteration (Word)

aella

English translation (word)

whirlwind

Transliteration (Etymon)

aēmi

English translation (etymon)

to blow

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum, p. 9

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

ἄελλα ἡ τοῦ ἀνέμου συστροφή, ἀπὸ τοῦ ἄειν, ὅ ἐστι πνέειν. καὶ ὁ κονιορτὸς ἀελλώδης, ἀελλής, οἷον ἄν τις ἀπὸ τῶν ἀελλῶν γένοιτο· “ὣς ὅτι τῶν ὑπὸ ποσσὶ κονίσαλος ὤρνυτ’ ἀελλής (Il. 3.13)” καὶ “ἀελλόπιος Ἶρις” ἡ ταχύπους

Translation (En)

Aella "whirlwind": the turning round of winds, from aein which means "to blow". And the cloud of dust is called aellōdēs, aellēs, as though it were born from the whirlwind, "as when under the feet a dense cloud of dust arise" (Il. 3.13), and "Iris of the stormy feet" is the swim-footed

Comment

The word is parsed as a derivative from the stem - found in several forms of aēmi "to blow". The etymon is given under the thematic variant aein, which itself is assumed as the derivation base of aēmi (see a more detailed formulation in Orion, Parallels). This descriptive etymology is simple and implies one formal manipulation, the gemination of the [l]

Parallels

Orion, Etymologicum, alpha, p. 5 (Ἄελλα, ἡ ἄγαν εἰλοῦσα. ἢ παρὰ τὸ ἄω τὸ πνέω· ἀφ’ οὗ τὸ ἄημι καὶ μετοχικὸν ἀέντες, ἀέσω, οὖν ἄελα, καὶ πλεονασμῷ τοῦ λ, ἄελλα); Hesychius, Lexicon, alpha 1342 (ἄελλα· συστροφὴ ἀνέμου, καὶ κονιορτός, ἀπὸ <τοῦ> ἄειν ὅ ἐστι πνεῖν); Etym. Genuinum, alpha 105 (Ἄελλα (Β 293 ...)· ἡ ἄγαν εἰλοῦσα. ἢ παρὰ τὸ ἄω, τὸ πνέω, οἷον (Ι 5)· "Βορέης [καὶ] Ζέφυρος, τώ τ’ ἐκ Θρῄκηθεν ἄητον·" ὁ μέλλων ἀήσω καὶ ἀέσω, καὶ ἐξ αὐτοῦ ἄελλα κατὰ πλεονασμὸν τοῦ λ); Epimerismi homerici ordine alphabetco traditi, alpha 254 (οὕτως ἀῶ ἄης καὶ δυσαής (ε 295) καὶ ζαής (Μ 157, ε 368)· ἀπὸ τού<του καὶ> ἀήτης (Ο 626) καὶ ἄελλα); ibid., alpha 77 (ἄελλα (Β 293): ὄνομα προσηγορικὸν καὶ ῥηματικόν. γίνεται παρὰ τὸ ἄω, τὸ πνέω, ἄελα καὶ πλεονασμῷ ἑτέρου λ ἄελλα, ὡς τὸ θύελλα); Etym. Gudianum, alpha, p. 27 (Ἄελλα· ἡ ἄγαν εἰλοῦσα· ἢ παρὰ τὸ ἄω, τὸ πνέω, ὁ μέλλων ἀέσω, ἄελα καὶ ἄελλα κατὰ πλεονασμὸν τοῦ λ); ibid., theta, p. 266 (Θύελλα, παρὰ τὸ θύω τὸ ὁρμῶ, […] ὡς παρὰ τὸ ἄω, τὸ πνέω, ἄελλα); Etym. Magnum, Kallierges p. 19 (Ἄελλα: Συστροφὴ ἀνέμου ἡ ἄγαν εἰλοῦσα, [ἀπὸ τοῦ ἄειν καὶ εἰλεῖν·] ἢ παρὰ τὸ ἀῶ τὸ πνέω, ὁ μέλλων, ἀήσω, καὶ ἀέσω· καὶ ἐξ αὐτοῦ ἄελα καὶ πλεονασμῷ ἑτέρου λ ἄελλα, ὡς τὸ θύελλα)

Modern etymology

Cognate with Welsh awel "wind", which implies a reconstruction *h2ew-(e)l- (Beekes, EDG). Probably ultimately from root *h2weh1- "to blow" found in ἄϝημι

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Le Feuvre