ἄχρι + βίος

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/25/2021 - 10:39

Word-form

ἀκριβής

Transliteration (Word)

akribēs

English translation (word)

exact

Transliteration (Etymon)

akhri + bios

English translation (etymon)

until + life

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, alpha, p. 72

Ed.

E. de Stefani, Etymologicum Gudianum 1, Leipzig 1909

Quotation

Ἀκριβής· ἐκ τοῦ κρύβω κρυβής καὶ ἀκρυβής μετὰ τοῦ στερητικοῦ α, καὶ μεταθέσει τοῦ υ εἰς ι γίνεται ἀκριβής. ἢ παρὰ τὸ ἄχρι καὶ τὸ βαιόν, ὃ σημαίνει τὸ ὀλίγον, ἀχριβής καὶ ἀκριβής, ὁ καὶ τῶν ὀλίγων ἀκριβευόμενος. ἢ παρὰ τὸ ἀχριβής, ὁ μέχρι βίου ζητῶν. ἢ ὥσπερ ἀπὸ τοῦ Ἀφροδύτη Ἀφροδίτη τροπῇ τοῦ υ εἰς ι, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἀπὸ τοῦ ἀκρυβής γίνεται ἀκριβής· τὸν γὰρ ἀκριβῆ οὐδεὶς δύναται κρύψαι ἢ λαθεῖν

Translation (En)

Akribēs "exact": from krubō "to hide", *krubēs, and *akrubēs with the privative alpha, and through change of the [u] into [i], one obtains akribēs. Or from akhri "until" and baion, which means "little", *akhribēs and akribēs, he who cares about the little details. Or from *akhribēs, he who searches throughout his life (mekhri biou). Or, as *Aphrodutē becomes Aphroditē through change of the [u] into [i], in the same way *akrubēs becomes akribēs, because nobody can hide or forget what is exact

Comment

This etymology is found only here. It is not certain we are dealing here with a true etymology, since mekhri biou could be a mere mistake for mekhri baiou "down to the detail": the latter is one of the two competing etymologies, attested in several sources and going back to Orion at least (see ἀκριβής / ἄχρι + βαιός), but baios is a rare adjective which was no longer familiar to byzantine copyists and could easily be misread bios. However, even if this is originally a mistake, the copyist of the Gudianum took it as an etymology in its own right, and introduced it into his list as a third possibility. It has the same structure as the etymology ἄχρι + βαιός from which it is derived (mekhri being used in the text as a synonym for akhri, which is considered as the first part of the etymon), and the second element is also represented only by its initial consonant. From the semantic point of view, however, it is less satisfying, since what matches "exact" in the definition given is ζητῶν "searching", not μέχρι βίου which is only an adverbial phrase: one can do many things throughout one's life without it having anything to do with exactness. Yet the etymological relationship is established between the lemma and the adverbial phrase of the gloss, over the verb "to search" (see a similar structure in χείρων / χείρ, θύρα / θύω).

Parallels

There is no parallel

Modern etymology

Probably related to ἄκρος "sharp, point" but the detail remains unclear

Persistence in Modern Greek

Ακριβής is still used in Modern Greek as 1. exact/detailed, 2. corresponding totally with a standard/archetype. As a first compound it becomes ακριβο- in "ακριβοδίκαιος", 'being just to the utmost extent'.

Entry By

Le Feuvre