αὔω

Validation

Yes

Word-form

αὐγή

Transliteration (Word)

augē

English translation (word)

light

Transliteration (Etymon)

auō

English translation (etymon)

to light a fire

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 127

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842.

Quotation

τηλαυγής, παρὰ τὸ τηλαυγῶ, τοῦτο παρὰ τὸ τῆλε, ὃ σημαίνει τὸ πόρρω, καὶ τὸ αὐγή. Τὸ δὲ αὐγὴ παρὰ τὸ αὔω τὸ λάμπω, αὐὴ καὶ αὐγή

Translation (En)

Tēlaugēs "shining from afar", from *tēlaugô, which comes from tēle meaning "far away", and augē "light". And augē comes from auō "to shine", *auē and augē

Comment

This etymology is rather simple, deriving the word from a rare verb through only one formal manipulation, the addition of a consonant. This addition was very easy at a time when the [g] was already pronounced [j] before a front vowel, so that it implies probably a prononciation [avji] as in Modern Greek. This prononciation is already attested sporadically in Ptolemaic papyri and was probably generalized by the 4th c. AD. From the semantic point of view, deriving a word for "light" from a verb meaning "to shine" is straightforward, this is a descriptive etymology.

A variant is found in the Etym. Gudianum Additamenta, alpha p. 230 (Αὐγή· ἀπὸ τοῦ ἄω, τοῦ σημαίνοντος τὸ φαίνω, ἀγή, καὶ πλεονασμῷ τοῦ υ αὐγή), from a verb *ἄω "to bring to light" which is not attested and is an ad hoc construction of etymologists

Parallels

Etym. Gudianum, tau p. 528 (Τηλαυγὴ, παρὰ τὸ τῆλε, ὃ σημαίνει τὸ πόῤῥω, καὶ τὸ αὐγή· τοῦτο παρὰ τὸ αὔω τὸ λάμπω)

Modern etymology

A connection with Slavic ugъ, jugъ "south, noon" < *h2eugo- is plausible (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

Αυγή is still used in Modern Greek to denote 1. the dawn and 2. (metaph.) the first appearence of something (Triandafyllidis Dictionary of Modern Greek).

Entry By

Le Feuvre