σκιάζω

Validation

Yes

Word-form

σκότος

Transliteration (Word)

skotos

English translation (word)

darkness

Transliteration (Etymon)

skiazō

English translation (etymon)

to shade, to overshadow

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, sigma, p. 147

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Σκότος. ἀπὸ τοῦ σκιάζειν ὠνομᾶσθαι

Translation (En)

Skotos "darkness" is named after skiazein "to shade"

Comment

This etymology starts from the formal and semantic proximity between "darkness" and "shadow, shade", which share the initial sequence [sk]. As shadow produces darkness, the word skia "shadow" is logically taken as the source of skotos, the linguistic derivation mirroring the relation from cause to consequence of the extra-linguistic reality

Parallels

Philoponus, In Aristotelis Categorias commentaria, vol. 13, 1, p. 180 (ὥσπερ τὸ σκότος παρὰ τὸ σκιάζειν εἴρηται ἡ δὲ σκιὰ ἐπιπρόσθησίς ἐστι φωτός, ἥτις ἐν τῷ ἀέρι ἢ ἁπλῶς ἐν τῷ διαφανεῖ συμβαίνει, ἤ, ὡς Ἡρωδιανός φησι, παρὰ τὸ σχέθειν· ἐπέχει γὰρ ἡμῶν τὸ εἰδέναι ἢ τῶν προόδων καὶ τῶν πολλῶν ἐνεργειῶν ἐπιχείρησις); Etym. Magnum, Kallierges p. 719 (same formulation as in Orion for which it is the source); Ps.-Zonaras, Lexicon, sigma, p. 1655 (Σκότος. ἀπὸ τοῦ σκιάζειν. Ἡρακλείδης δὲ ὁ Ποντικὸς ἀπὸ τοῦ προσκόπτειν τὸν πορευόμενον ἐν αὐτῷ. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς παρὰ τὸ σχέθειν ἡμᾶς. ὅ ἐστιν ἐπισχεῖν ἡμᾶς πολλάκις προϊέναι)

Modern etymology

The word has a match in Germanic (Gothic skadus "shadow") and Celtic (Old Irish scáth "shadow"). PIE *skoto- (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

Σκότος is preserved as a learned word, next to the usual one σκοτάδι

Entry By

Le Feuvre