φοίνιος/φόνιος

Validation

Yes

Word-form

Φοίνικας

Transliteration (Word)

Phoinikes

English translation (word)

Phoenicians

Transliteration (Etymon)

phoinios/phonios

English translation (etymon)

bloody, murderous

Author

Aristotle

Century

4 BC

Source

quidam

Ref.

De Mirabilibus Auscultationibus 843b10-14

Ed.

W.D. Ross, Works of Aristotle, Oxford Clarendon Press, 1910

Quotation

ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς τοὺς Φοίνικας ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων φασί τινες [φοίνικας] προσαγορευθῆναι διὰ τὸ πρώτους πλέοντας τὴν θάλασσαν, ᾗ ἂν ἀποβαίησαν, πάντας ἀποκτείνειν καὶ φονεύειν. καὶ κατὰ γλῶσσαν δ’ἐστὶ τὴν Περραιβῶν το αἰμάξαι φοινίξαι 

Translation (En)

but the Phoinikes Phoenicians” themselves are said to have been named as such by the Greeks, since they killed and phoneuein “murdered” everyone in any land they got off their boats, as they were the first who sailed the sea; in fact, in the language of Perraiboi, phoinixai is the word for haimaxai "to cover with blood"

Other translation(s)

Modern Greek: αλλά και οι ίδιοι οι Φοίνικες λένε κάποιοι ότι ονομάστηκαν έτσι από τους Έλληνες, λόγω του ότι σκότωναν και φόνευαν τους πάντες, όπου κι αν κατέβαιναν από τα πλοία τους, όντες οι πρώτοι που έπλευσαν. Μάλιστα στη γλώσσα των Περραιβών το φοινίξαι είναι η λέξη για το αἰμάξαι, που σημαίνει 'καλύπτω με αίμα'

Comment

Aristotle conveys the sense of 'blood' by both phoneuein and the implied derivation of phoinissein from phoinios "blood-red"

Modern etymology

Ethnonym of unknown origin. The etymology found in Chantraine is outdated

Persistence in Modern Greek

"Φοίνικες" is still used in Modern Greek to denote the specific ancient nation (Triandafyllidis, Dictionary of MG)

Entry By

Maria Chriti