Ἄρης

Validation

Yes

Word-form

ἀργαλέος

Transliteration (Word)

argaleos

English translation (word)

painful

Transliteration (Etymon)

Arēs

English translation (etymon)

Ares (god of war)

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1114

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἀργαλέος· χαλεπός· οἶμαι παρὰ τὸν Ἄρην, τὸν πόλεμον, ἀραλέος καὶ πλεονασμῷ τοῦ γ ἀργαλέος. ἢ παρὰ τὸ ἄλγος, ὁ λύπας καὶ κακὰ ἐμποιῶν 

Translation (En)

Argaleos "painful": I think it comes from Ares, meaning "war" : *araleos and through adjunction of [g], argaleos. Or it comes from algos "pain", and means he who produces evil and sorrow

Comment

This is a contextual etymology, relying on the association of ἀργαλέος with πόλεμος in Homer (Il. 14.87 ἀργαλέους πολέμους) and in later authors (Quintus Smyrnaeus, Posthom. 7.365 ἀργαλέου […] ἀπ᾽ Ἄρεος), or with other words meaning "fight" (Il. 11.278 φύλοπιν ἀργαλέην "painful battle").

Parallels

There are no parallels in ancient sources, unless one assumes that Quintus Smyrnaeus, Posthom. 7.365 ἀργαλέου […] ἀπ᾽ Ἄρεος is an etymological figura alluding to that etymology.

Modern etymology

Ἀργαλέος is derived from ἄλγος "pain", through dissimilation of an older *ἀλγαλέος.

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Le Feuvre