γείνομαι

Validation

Yes

Word-form

γυνή

Transliteration (Word)

gunē

English translation (word)

woman

Transliteration (Etymon)

geinomai

English translation (etymon)

to beget

Author

Theognostus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Canones, sive De orthographia 506

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

Γυνὴ· παρὰ γὰρ τὸ γείνω, ὃ δηλοῖ τὸ τίκτω, γονὴ, καὶ τροπῇ τοῦ ο εἰς υ Αἰολικῇ, ὡς ὅμοιον ὔμμιον, γονὴ γυνή.

Translation (En)

Gunē "woman" comes from geinō which means "to give birth", one gets gonē "birth" and by changing the [o] into [u] in the Aeolic fashion, as homoion / hummion, gonē becomes gunē.

Comment

This etymology is identical with the usual one deriving γυνή from γονή, it goes a step further since here the noun γονή itself is derived from the verb γείνομαι. See γυνή / γονή. A variant derives it from γεννάω "to beget": Scholia in Odysseam α 1f Pontani (ἀνὴρ παρὰ τὸ ἀνύειν δύνασθαι γέγονε, γυνὴ δὲ παρὰ τὸ γεννᾶν, ἄρσην δὲ παρὰ τὸ ἀρόσαι.).

Parallels

See under γυνή / γονή.

Modern etymology

Γυνή is the old Indo-European word for "woman", found for instance in Slavic žena and in English queen (Beekes, EDG).

Persistence in Modern Greek

The word is used in MG only in phrases such as "πυρ γυνή και θάλασσα" ("fire, woman and sea"). The usual form is "γυναίκα" (woman; plural: "γυναίκες"), the old Accusative singular (Triandafyllidis, Dictionary of MG)

Entry By

Le Feuvre