παραθέω

Validation

Yes

Word-form

παρθένος

Transliteration (Word)

parthenos

English translation (word)

maid, virgin

Transliteration (Etymon)

paratheō

English translation (etymon)

to pass by

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum p. 454

Ed.

F.W.Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Παρθένος, παρὰ τὸ παραθέειν τὴν παιδικὴν ἡλικίαν

Translation (En)

Parthenos "virgin", from the fact that she is running out (paratheein) of the age of childhood

Comment

This paronomastic etymology relies on a minimal phonetic manipulation, the monosyllabic form παρ- of the preverb παρα- being well known in several dialects and in poetry. It was customary for Greek etymologists to start from a compound verb. Two different semantic justifications are provided: "running past youth", or, after a Homeric line (Il. 16.8), "running at her mother's side" (Etym. Magnum)

Parallels

Etym. Gudianum, theta, p. 266 (s.v. θυγάτηρ: παρθένος, παρὰ τὸ παραθέειν τὰς τῶν ἀῤῥένων ἡλικίας γυνὴ δὲ γινομένη ταχὺ μαραίνεται πάλιν ὡς οὖν ταχέως αὔξει, ταχέως ἀναλύει τὴν ὥραν); ibid., pi, p. 454 (Παρθένος, παρὰ τὸ παραθέειν ῥᾳδίως αὐτὴν τὴν ἀκμήν· ἢ παρὰ τὸ παρεῖναι αὐτῇ τὸ θένεσθαι καὶ γαμεῖσθαι); Etym. Magnum, Kallierges, p. 654 (Παρθένος: Παρὰ τὸ παρακαταθέειν τὴν παιδικὴν ἡλικίαν· ἢ παρὰ τὸ παραθέειν τῇ μητρὶ, ὡς ὁ ποιητὴς, ‘ἥθ’ ἅμα μητρὶ θέουσ’ ἀνελέσθαι ἀνώγει’)

Modern etymology

Unknown. The proposed reconstruction *pr-steno- "having protruding breasts" (Beekes, EDG) does not rest on anything serious

Persistence in Modern Greek

Παρθένος survives as 1. virgin, 2. Virgo (astrology/astronomy), 3. Virgin Mary, 4. anything intact, pure, unexplored. There also is παρθένα, designating 'virgin'.

Entry By

Le Feuvre