γεννάω

Validation

Yes

Word-form

γάμος

Transliteration (Word)

gamos

English translation (word)

marriage

Transliteration (Etymon)

gennaō

English translation (etymon)

to give birth, to generate

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Additamenta in Etymologicum Gudianum, gamma, p. 297

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

<Γάμος> ... ἢ διὰ τὸ γεννᾶν

Translation (En)

Gamos "marriage": […] or because it gives birth (gennān)

Comment

This is a functional etymology: the function of marriage is to produce an offspring. Formally, it implies a modification of [n] into [m]. The nasal consonants were close enough to make it a minor modification for Greek grammarians.

Parallels

Etym. Symeonis, gamma 23 (Γάμος· παρὰ τὸ δαμῶ τὸ δαμάζω γίνεται δάμος καὶ γάμος, ὁ δαμαστικὸς καὶ ὑποτακτικὸς τῶν θηλείων· ὅθεν καὶ Ὅμηρος ἀδαμάστους λέγει τὰς παρθένους· παρθένος ἀδμής· οἱ δὲ παρὰ τὸ γεννᾶν γάμος); Etym. Magnum, Kallierges p. 220 (idem)

Modern etymology

The group of γάμος, γαμέω has no cognate outside Greek (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

Yes

Entry By

Le Feuvre