δέω

Validation

Yes

Word-form

δῆμος

Transliteration (Word)

dēmos

English translation (word)

people

Transliteration (Etymon)

deō

English translation (etymon)

to bind

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Peri pathōn, III/2, p. 324

Ed.

A. Lentz, Grammatici graecivol. 3/2, Leipzig 1870

Quotation

ὁ Ἀσκαλωνίτης λέγει τὸ δῆμος τὸ ἐπὶ τοῦ πλήθους παρὰ τὸ δέμας γεγενῆσθαι οἱονεὶ σῶμά τι τυγχάνον ἢ παρὰ τὸν δασμόν. 
δύναιτο δ’ ἄν τις καὶ ἄλλως ἐτυμολογεῖν, εἰ παρὰ τὸ δέω γένοιτο 
δέεμος καὶ ἐν συναλοιφῇ δῆμος, τὸ συνδεδεμένον πλῆθος. τὸ γὰρ ἐναντίον λύη ἀπὸ τῆς διαλύσεως

Translation (En)


Ptolemaeus of Ascalon says that dēmos meaning "people" comes from demas "body", as though it were some kind of body, or from dasmos "division". But one could also think of a different etymology, if from deō "to bind" came *deemos and through contraction dēmos, the crowd which is linked together; since the opposite, luē, is from dialusis "separation"

Comment

The etymology, implying a contraction, relates δῆμος to δέω "to bind". The people is defined by the link uniting the individuals who are bound together. It is not an organic metaphor as the etymology deriving δῆμος from δέμας "body", but it so happens that δέω "to bind" is one of the proposed etymologies for δέμας "body" (q.v.), so that those two etymologies share the idea of a complex entity made out of elements bound together

Parallels

Orion, Etymologicum, delta p. 50 (Δῆμος. ὁ συνδεδημένος ὄχλος. δέω δέσω δέμος καὶ δῆμος. τοιγαροῦν ἐπὶ τοῦ διεσκεδασμένου φησὶν, λῦτο
δ’ ἀγών "dēmos is the crowd bound together, from deō, desō, demos and dēmos; and for sure, when it is dispersed, ‹Homer› says lūto d'agōn "the assembly was dissolved"."); Etym. Gudianum Additamenta, delta p. 353 (παρὰ τὸ δέω, τὸ δεσμῶ· τὸ συνδεδεμένον πλῆθος); Etym. Magnum, Kallierges p. 264 (παρὰ τὸ δέω, τὸ δεσμεύω. Δέω, δέμος καὶ δῆμος, ὁ συνδεδεμένος ὄχλος, ὡς μένω, μένις καὶ μῆνις); Etym. Symeonis, delta p. 179

Modern etymology

Δῆμος, older δᾶμος, Myc. da-mo, means originally "portion of land", which is preserved in the meaning "deme". The root is *deh2- "to divide" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

Δήμος is still used in Modern Greek to designate 1. the administrative municipality, 2. the number of the citizens of a municipality, 3. the municipality services, 4. the City Hall. It also survives in numerous derivatives/compounds (Triandafyllidis DMG)

Entry By

Le Feuvre