αὔω

Validation

No

Last modification

Tue, 09/19/2023 - 11:52

Word-form

βαῦνος

Transliteration (Word)

baguons

English translation (word)

furnace

Transliteration (Etymon)

auō

English translation (etymon)

to light a fire

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 174

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Etym. Gudianum Additamenta

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, beta, p. 264

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965): 1:1-293; 2:294-580.

Quotation

βαῦνος τὸ πῦρ ἢ ὁ χυτρόπους ἢ ἡ κάμινος. ἔνθεν καὶ βάναυσος καὶ κρίβανος ὁ ἔχων κριθάς· γέγονε δὲ τὸ βαῦνος πλεονασμῷ τοῦ β κατὰ Λάκωνας· οὗτοι γὰρ τὸ ἰδεῖν βιδεῖν λέγουσιν. οὕτω καὶ τὸ αὔσω αὖνος καὶ βαῦνος. οὕτως Ἡρωδιανός. [NB: Lentz prints αὔσω, but the Gudianum has αὖσαι]

Translation (En)

Baunos "furnace", the fire or a portable stove an oven. From there also banausos "craftsman", and kribanos "oven", the one having barley (krithas). Baunos was created by addition of /b/ in Laconian: for Laconian people say bideîn instead of ideîn "to see". And similarly, ausō "I will burn", *aunos and baunos. Thus Herodian. [The Gudianum has ausai "to burn" instead of ausō "I will burn"]

Comment

Derivational etymology relying one one formal change, the addition of a consonant at the beginning of a word. Herodian ascribes it to the Laconian dialect, quoting the form βιδεῖν, that is, /videin/, with the original /w/ (ϝ) preserved and changed into a labiodental /v/. This is an instance of the use of dialectal features to explain Attic words. From the semantic point of view, the etymon (to light a fire) can be assimilated to the cause of the lemma (furnace).

Parallels

Orion, Etymologicum, beta, p. 38 (Βαῦνοι, οἱ κάμινοι, παρὰ τὸ αὔω αὖνος, καὶ πλεονασμῷ τοῦ β βαῦνοι); ibid., kappa, p. 90 (Κρίβανος. παρὰ τὴν κριθὴν καὶ τὸν βαῦνον, ὅπου αἱ κριθαὶ ἐφρύγοντο. καὶ βαῦνος ἡ κάμινος, αὔω, αὖνος, καὶ πλεονασμῷ τοῦ β, βαῦνος); Etym. Genuinum, beta 69 (Βαῦνος (Eratosth. fr. 24 Powell)· ἡ κάμινος· παρὰ τὸ αὔω, τὸ καίω, οἷον ε 490· ‘ἵνα μήποθεν ἄλλοθεν αὔοι’, γίνεται † αὖος καὶ πλεονασμῷ τοῦ β βαῦνος); Etym. Gudianum, beta, p. 264 (Βαῦνοι· αἱ κάμινοι· παρὰ τὸ αὔω αὖ<ν>οι καὶ πλεονασμῷ βαῦνοι); ibid., kappa, p. 346 (Κρίβανος, παρὰ τὸ κρῖ καὶ τὸ βαῦνος, ἐν ᾧ αὔουσι καὶ φρύγουσιν ἢ κριθὴν ἢ κρίμνον· οἱ μέν τοι Δωριεῖς κλίβανον λέγουσι); Etym. Magnum, Kallierges, p. 192 (Βαῦνος: Ἡ κάμινος· παρὰ τὸ αὔω, τὸ καίω, (‘—ἵνα μήποθεν ἄλλοθεν αὔοι’) γίνεται αὖος· καὶ πλεονασμῷ τοῦ β, βαῦνος. Λέγεται καὶ ὁ βουνός); Etym. Symenonis, vol. 1, p. 414 Lasserre-Livadaras (βαῦνος (Eratosth. Fr. 24 Powell)· ἡ κάμινος· παρὰ τὸ αὔω, τὸ καίω, αὖος καὶ βαῦνος)

Modern etymology

Unknown (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Le Feuvre