λα- + τηρέω

Validation

No

Last modification

Sun, 07/30/2023 - 15:10

Word-form

λάτρον

Transliteration (Word)

latron

English translation (word)

wages, salary

Transliteration (Etymon)

la- + tēreō

English translation (etymon)

very- + to watch over

Author

Etym. Parvum

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Parvum, lambda 41

Ed.

R. Pintaudi, Etymologicum parvum quod vocatur [Testi e documenti per lo studio dell'antichità 42. Milan: Istituto Editoriale Cisalpino, 1973]

Quotation

Λάτρον· ὁ μισθός, ἐκ τοῦ τηρῶ τοῦ σημαίνοντος τὸ βλέπω καὶ τοῦ ΛΑ ἐπιτατικοῦ γίνεται λατήριον καὶ λάτρον πρὸς ὃ βλέπει ὁ μισθωτός.

Translation (En)

Latron "wages". From tērô meaning "to watch over" and the intensive prefix la-, comes *latērion, and latron, what the hired man looks at

Comment

Composiitonla etymology. The first syllable is assumed to be the intensive prefix λα-, and the second member a syncopated form of τηρέω "to watch over". The wages are thus the aim, that which the worker keeps looking at: the etymon involves neither the hired man nor the wages, only the process of looking at something. See also λάτρις / λα- + τρέω

Parallels

Etym. Parvum, epsilon 43 (Εἰδωλολατρία· ἐκ τοῦ εἴδωλον καὶ τοῦ λατρεία· τοῦτο ἐκ τοῦ λατρεύω· τοῦτο ἐκ τοῦ λάτρις, ὃ σημαίνει τὸν μίσθιον· τοῦτο ἐκ τοῦ λάτρον, ὃ σημαίνει τὸν μισθόν· τοῦτο ἐκ τοῦ τηρῶ, τὸ βλέπω, λατήριον καὶ λάτρον, πρὸς ὃ ἀποβλέπει ὁ μισθωτός. τὸ Α μακρόν); Etym. Gudianum, epsilon, p. 409 (Εἰδωλολατρεία· ... ἐκ τοῦ εἴδωλον καὶ τοῦ λατρεία· τοῦτο ἐκ τοῦ λατρεύω· τοῦτο ἐκ τοῦ λάτρης. ὃ σημαίνει τὸν μίσθιον δοῦλον· τοῦτο ἐκ τοῦ λάτρον, ὃ σημαίνει τὸν μισθόν· τοῦτο ἐκ τοῦ τηρῶ, τὸ βλέπω, <καὶ τοῦ λα ἐπιτατικοῦ> λάτηρον καὶ κατὰ συγκοπὴν λάτρον, πρὸς ὃ ἀποβλέπει ὁ μισθωτός); ibid., lambda, p. 363 (Λάτρον, ὁ μισθὸς, ἐκ τοῦ τηρῶ, τοῦ σημαίνοντος τὸ βλέπω, καὶ τοῦ λα ἐπιτατικοῦ γίνεται λατήριον καὶ συγκοπῇ λάτρον· πρὸς ὃ βλέπει ὃ μισθωτός)

Modern etymology

Unknown (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

MG no longer has λάτρον, but has the derivatives λάτρα "service" and λατρεύω (learned) "to serve"

Entry By

Le Feuvre